нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

„МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ“ АД

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 163, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3516.30 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.тридесет), с площ от 284 (двеста осемдесет и четири) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3516.44, ПИ 10135.3516.45, ПИ 10135.3516.46, ПИ 10135.3516.31, ПИ 10135.3513.253 и ПИ 10135.3516.29, предмет на Акт за частна общинска собственост № 7292/08.01.2013 г., проведен на 14.09.2020г. от 11.30 часа.        

Категории