нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на чл.93, ал.3 от „Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество‟ (НРПУРОИ) на Общински съвет - Варна, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

ДЕСИСЛАВ СТОЙЧЕВ ТОДОРОВ

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, град Варна, район „Владислав Варненчик”, С.О. „Ментеше”, поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1221 с площ 530 кв.м., при граници: ПИ 10135.10135.4501.1222, ПИ 10135.4501.9549, ПИ 10135.4501.9522 и ПИ 10135.4501.1220, предмет на АОС №9680/22.12.2017г.

 

 

 

Категории

Top