нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 21.01.2021г., в изпълнение на чл. 61 от Административно процесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на всички заинтересовани лица за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание „Закона за общинска собственост“ и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), както следва:

- 0061/12.01.2021 г. на кмета на община Варна за определяне НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ, за  спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Звездица, ул. „Вега“ № 29 с идентификатор 30497.501.121 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и седем. петстотин и едно. сто двадесет и едно), с площ от 1054 (хиляда петдесет и четири) кв.м., при граници на имота: ПИ 30497.501.100, ПИ 30497.16.21, ПИ 30497.501.769 и ПИ 30497.501.811, предмет на Акт за частна общинска собственост №8884/14.03.2016г.

- 0062/12.01.2021 г. на кмета на община Варна за определяне ДЕСИСЛАВ СТОЙЧЕВ ТОДОРОВ, за спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ментеше“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1221 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и едно. хиляда двеста двадесет и едно), с площ от 530 (петстотин и тридесет) кв. м., при граници на имота: ПИ 10135.4501.1222, ПИ 10135.4501.9549, ПИ 10135.4501.9522 и ПИ 10135.4501.1220, предмет на акт за частна общинска собственост № 9680/22.12.2017 г.

         На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации  в срок не по дълъг от 7 (седем) дни, могат да правят писмени искания и възражения.

         Заповедта подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на заинтересованите лица пред Административен съд – Варна.

 

Публикувано на 21.01.2021 г.

 

Категории

Top