нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 29.04.2021г., в изпълнение на чл. 61 от Административно процесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на всички заинтересовани лица за издадена заповед на кмета на община Варна на основание „Закона за общинска собственост“ и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), както следва:

- 0989/02.04.2021 г. на кмета на община Варна

І. Във връзка с моя заповед №3994/06.11.2020г., с която бе определен за спечелил публичния търг с явно наддаване, ЕТ „АЙС ВЕНДИНГ – НИКОЛАЙ МАРЧЕВ“ като посочил най-висока цена при наддаването и в определеният срок, съгласно заповедта не са представени изискуемите документи, нужни за сключване на договор за отдаване под наем, за разполагане върху част от имот – публична общинска на вендинг машина в сграда с идентификатор 10135.1505.218.1, находяща се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43, разположена на осми етаж – 3 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, да не се възстановява внесената сума от участника, представляваща депозитна вноска на основание чл. 61, ал. 2 от НРПУРОИ.

ІІ. Определям за спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за разполагане върху част от имот – публична общинска на вендинг машина в сграда с идентификатор 10135.1505.218.1, находяща се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43, разположена на осми етаж – 3 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, класираният на второ място участник “ТОП ВЕНДИНГ“ ЕООД.                 

На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации  в срок не по дълъг от 7 (седем) дни, могат да правят писмени искания и възражения.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и на заинтересованите лица пред Административен съд – Варна.

Категории

Top