нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на чл. 105, ал. 4 от „Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество“, след проведен публично оповестен конкурс на 07.11.2022 г. от 10.00 часа в зала „Пленарна‟, в сградата на община Варна на бул. „Осми приморски полк” №43 на основание заповед № 3303/13.10.2022  г. на кмета на община Варна:

ОБЯВЛЕНИЕ

Резултати за формирана оценка от предложенията, които отговарят на компонентите в заповед № 3303/13.10.2022 г. на кмета на община Варна за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Варна, район „Приморски”, ул. „Подвис″, поземлен имот с идентификатор 10135.2554.534 с площ от 935 кв.м, , предмет на Акт за частна общинска собственост №10779/11.04.2022г. и ул. „Подвис″, поземлен имот с идентификатор 10135.2554.507 с площ 319 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост №10780/11.04.2022г.

След установяване на окончателните оценки, пресметнати по формулата:

Комплексна оценка на офертата:

К = К1 + К2 + К3,  където:

К1 предложен от участника цена;

К2 - референции за добросъвестно изпълнени договори

К3 – срок за плащане

Или

КО = 75+18+5 = 98 точки

Комисията взе:

РЕШЕНИЕ №3: Конкурсната комисия обявява „ПРОГРЕС БГ 13“ ЕООД  -  със сертификат №2 за спечелил публично оповестен конкурс за продажба, с оценка 98 точки и съгласно чл. 105, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да бъде изготвен мотивиран доклад до Кмета на община Варна за определяне на участника спечелил конкурса.

 

_______________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “ОСИСД”

Категории

Top