нашите сайтове english

Дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране"

Дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране"

В дирекция  “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране” работят четири отдела: отдел “Архитектура”, отдел “Кадастър и регулация”, отдел „Устройство на територията“, отдел „Недвижимо културно наследство“.

Дирекцията осъществява дейности, свързани с прилагане на Закона по устройство на територията, Закона за устройството на черноморското крайбрежие и всички подзаконови нормативи. В изпълнение на измененията на Закона за културното наследство (ЗКН), е създадено и звено по чл. 17, ал. 3 от Закона за културното наследство.

Сайт на дирекцията: http://agup.varna.bg/

Top