нашите сайтове english

Дирекция "Спорт"

Дирекция "Спорт"

Дирекция „Спорт“ реализира  политики в областта на спорта в Община Варна в следните направления: спорт за учащи - деца и младежи в предучилищни, начални, основни, средни и висши учебни заведения, спорт за граждани - работнически спорт и спорт за всички, спорт за високи постижения, за хора с увреждания, за ветерани, социален туризъм, както и ефективно  управление на съществуващите спортни обекти и съоръжения, чрез поддържането и модернизацията им и своевременно изграждане на нови такива.

Дейността на дирекцията е съобразена със Закона за физическото възпитание и спорта; Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2022; Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Варна за периода 2018 -2022 и др.

Сайт на дирекциятаhttp://sportvarna.com/

Нормативни документи

Закон за физическото възпитание и спорта;

Правилник за прилагане на ЗВФС;

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2022;

Стратегия за равитие на физическото възпитание и спорта в Община Варна за периода 2018 -2022

Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове 

Наредба за финансово подпомагане на проявите по програма „Спорт“ и програма „Социален туризъм“

Наредба на ОбС Варна за реда и условията за безвъзмездно и възмездно ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Варна, предоставени за управление на ОП "Спорт - Варна"

Top