нашите сайтове english

Излезли от употреба моторни превозни средства

“Излязло от употреба моторно превозно средство“ е всяко моторно превозно средство, от което притежателят се освобождава, възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи.

Понастоящем приблизително 75 до 80% от излезлите от употреба МПС по отношение на теглото, главно металните фракции – както черни, така и цветни метали, се рециклират.

 „Изоставено регистрирано МПС“ е ИУМПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване, като до този момент могат да ги съхраняват в собствен имот.

Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“ – Варна осъществява репатрирането на ИУМПС, разположени върху имоти, които са  държавна или общинска собственост.

Телефон, на който гражданите могат да подават сигнал за изоставено ИУМПС в имоти, държавна или общинска собственост e: 052/820922, както и на: https://signal.varna.bg.

Регистър на площадките, разположени на територията на община Варна, на които може да се предават излезли от употреба моторни превозни средства

    Top