нашите сайтове english

Други

Целта на разработване на „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА” на базата на Стратегическата шумова карта (СШК) е управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда чрез прилагане на мерки и акустично планиране в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период.

Пълният вариант на плана с приложенията е в Община Варна,ст.411, ет.4, отдел"Общинска инфраструктура", дирекция "ИИБ".

План за действие, с цел управление,предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна