нашите сайтове english

Други

Целта на разработване на „План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна” на базата на Стратегическата шумова карта (СШК) е управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда чрез прилагане на мерки и акустично планиране в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период.

План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна

Top