нашите сайтове english

Е- услуга за държавни институции и общини

Електронна услуга за държавни институции и общини 

Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лица, участващи в процедура по обявени обществени поръчки, е въведена услуга по електронно предоставяне на тази информация. Предназначена е само за държавни институции и общини.

Електронните справки са безплатни и се получават след регистрация на оторизираните от съответната администрация лица на сайта на Община Варна.

Регистрацията ще се потвърждава след получаване на документи (заповед, пълномощно), удостоверяващи наличието на необходимите права и пълномощия за извършване на справки и изпратени на е-mail: mduslugi@varna.bg подписани с електронен подпис.

Приложението за достъп до електронната услуга предоставяна от Дирекция „Местни данъци“ в Община Варна, се намира на следния адрес:

https://mdt.varna.bg:2443/OnlineServicesWSClient/

Потребителите се регистрират еднократно, като се ауторизират с техния квалифициран електронен подпис.

Чрез бутон „Заявка“ се извършва регистрация и се извежда следното съобщение:

След преглед на получените на е-mail: mduslugi@varna.bg документи заявката се потвърждава или отхвърля. Изпраща се отговор по електронна поща.

При потвърдена регистрация, потребителят използва дадените му функционалности чрез бутон „Справки“.

Генерираната справка има възможност да бъде отворена или запомнена в PDF формат.

Top