нашите сайтове english

Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на пристройка-външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща физическа среда, допринасяща за повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на резултатите на децата и учениците от предучилищното и училищно образование в ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна.“

ПРОЕКТ №BG-RRP-1.007-0049 „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на пристройка-външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна

    Top