нашите сайтове english

Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ - гр. Варна

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта: Осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование чрез изграждане на благоприятна, здравословна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща физическа среда, допринасяща за подобряване условията за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ - гр. Варна“.“

ПРОЕКТ № BG-RRP-1.007-0122 „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ - гр. Варна

    Top