нашите сайтове english

Харта на клиента

Водена от стремежа да отговори на изискванията за модерна администрация и желанието да предоставя на своите граждани качествени услуги по бърз, компетентен, ефикасен, отзивчив и прозрачен начин Община Варна разработи настоящата Харта на клиента.

Основната цел на Хартата е да се подобри достъпа до административни услуги и да насърчава повишаване качеството на административното обслужване като ясно дефинира предоставяните услуги и помага на клиентите да разбират и защитават правата си по-добре и изискват по-добро обслужване.

За да постигнем целта се задължаваме:

 • да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас, да ви изслушваме с внимание, зачитайки личното ви достойнство;
 • да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти, да получавате еднакво отношение при обслужването, независимо от вашето социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения;
 • да осигурим условия за достъп на хората с увреждания;
 • да ви отговорим в най-кратки срокове разбираемо и коректно, да спазваме законоустановените срокове за извършване на исканата административна услуга
 • да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;
 • да Ви предоставяме яена, лесно разбираема, пълиа и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
 • да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
 • да спазваме конфиденциалност относно Вашите запитвания; да вземаме отношение по всяко предложение и сигнал, които не са анонимни или недоказани, относно качеството на работа на нашите служители, и да ви уведомяваме за предприетите мерки;
 • да Ви осигурим ясен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;
 • да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;

И тъй като с вас сме партньори в процеса на изграждане на ефективна администрация, се надяваме да проявите своята гражданска позиция като очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите потребители на услуги;
 • да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;
 • да ни предоставяте пълна и точна информация, необходима за изпълнението на исканата от Вас услуга; да ни предоставяте допълнителна информация, ако това се наложи; да ни уведомявате своевременно за настъпили промени в обстоятелствата;
 • да бъдете точни на уговорените срещи;
 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари за подобряване качеството на обслужване, като използвате нашите средства за обратна връзка:
 1. Пощенска кутия за подаване на мнения, предложения, полезна информация, оплаквания, похвали и анкетна карта за обратна връзка, които са достъпни в Информационен център за административни услуги (ИЦАУ), обозначен с указателни табели на български и на английски език в сградата на Община Варна на адрес бул.”Осми Приморски полк” № 43 и в офисите на дирекция „Местни данъци”, находящи се на адрес гр. Варна, бул.”Сливница” № 191 и бул/Тен.Колев” № 92;
 2. Интернет форма за похвала, оплакване или предложение във връзка е административното обслужване от администрацията на Община Варна, на електронна поща: potrebitel@vama.bg и електронна форма на анкетна карта, които се намират в рубриката „Система за обратна връзка с потребители на административни услуги” на интернет страницата на Община Варна - varna.bg;
 3. Горещ телефон за сигнали - 080 080 806;

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • В Информационен център за административни услуги в сградата на общината на адрес гр. Варна, бул.”Осми Приморски полк" № 43, тел. 052/820- 800 и 052/820-285, с работно време от понеделник до четвъртък от 8.30 ч. до 16.30 ч. и петък от 8.30 ч. до 12.00 ч., относно:
 • подробности за извършваните административни услуги, необходимите документи и дължимите такси/цени и срокове за изпълнение може да видите на таблата и в каталог, както и на интернет страницата на Община Варна: varna.bg
 • приемане и регистрация на заявления за достъп до обществена информация
 • приемане и регистрация на предложения и сигнали
 • Дирекция “Местни данъци” в сградите на бул.”Сливница” № 191 тел. 052/820-906 и бул.”Ген.Колев” № 92 тел. 052/820-732 с работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.
 • Информация за приемното време на ръководството на Община Варна на интернет страницата: varna.bg и на тел. 052/820-268
 • Информация за приемните дни на Кмета на Община Варна и предварително записване на тел. 052/820-266

Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и предложения не се разглеждат;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали и предложения, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

Тази харта е актуализирана през м. май 2012г.

Версия 03/14.05.2012г.

Харта на клиента