нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристическите обекти по чл.134 от ЗТ

Съобщение за издадена Заповед№0126/24.01.2024 г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 24.01.2024 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства: 

- Заповед 0126 - 24.01.2024 г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Снек-бар "Москояни",  находящ се в гр. Варна, ул. "Добролюбов, № 3, стопанисван от "ФЕЯ 20" ООД с ЕИК 206321278 и адрес на управление гр. Варна, ул. "Добролюбов" № 3.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение за издадена Заповед№0038/08.01.2024г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 09.01.2024 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

          На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:    

-1.Заповед № 0038 от 08.01.2024г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националният туристически регистър. 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс на лицето, извършващо дейността

1

2

6

7

9

10

18

122281

19.12.2023 г.

9499

1

Снек-бар

"Барака" "Baracka"

"ЕКО ХЕЛТИ" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 14, партер
 Тел: 0894476757

 Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение за издадена Заповед № 4384/12.12.2023г. за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристически обект - 15.12.2023 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

          На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:    

1.Заповед № 4384 от 12.12.2023г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националният туристически регистър.

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

9

10

11

108343

10.11.2023 г.

9444

1

Кафе-аперитив

"Барът"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I" № 24

 

 

 

 

 

 

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Top