нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристическите обекти по чл.134 от ЗТ

Съобщениe за издадена Заповед № 0003/05.01.2023г. за настъпила промяна в обстоятелствата на на туристически обект - 09.01.2023 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

Заповед № 0003 от 05.01.2023г. за промяна на вписаните обстоятелства в НТР.

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

9

10

11

9202

1

Снек-бар

"Мазу"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, ПИ № 10135.1510.10.107, Пристанище Варна - пешеходна зона

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщениe за издадена Заповед №4178/14.12.2022г. за настъпила промяна в обстоятелствата на на туристически обект - 16.12.2022 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства:

- Заповед 4178/14.12.2022г., за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект – Кафе-клуб „Омниа“, ул. „Ген. Радко Димитриев“ №7.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Top