нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства на туристическите обекти по чл.134 от ЗТ

Съобщениe за издадена Заповед № № 1895/06.06.2023 г. за настъпила промяна в обстоятелствата на на туристически обект - 06.06.2023 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства:

 - Заповед 1895/06.06.2023 г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Дискотека  „Съмър клуб“, находящ се в гр. Варна, Крайбрежна алея, плаж „Северен плаж“, съставна зона 5, М.П. „Север 2“., стопанисван от "Етикет 2010" ЕООД, с ЕИК 203243970 и адрес на управление гр. Варна, ул. „Преслав“ №49, ет.4, офис 3.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщениe за издадена Заповед № 1673/22.05.2023 г. за настъпила промяна в обстоятелствата на на туристически обект - 23.05.2023 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства:

- Заповед 1673/22.05.2023 г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Кафе-бар „Лайм“, находящ се в гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 34, стопанисван от "Ти Енд Ди 8" ООД, с ЕИК 206256179 и адрес на управление гр. Варна, ул. „Балкапан“ № 1, ет. 1, ап. 4.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщениe за издадена Заповед № 1527/15.05.2023г. за настъпила промяна в обстоятелствата на на туристически обект - 16.05.2023 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

Заповед № 1527 от 15.05.2023г. за промяна на вписаните обстоятелства в НТР.

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

9

10

11

039767

28.04.2023 г.

9276

1

Кафе-сладкарница

"Пулс кафе" "Pulse cafe"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ" № 58

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщениe за издадена Заповед № 1318/24.04.2023 г. за настъпила промяна в обстоятелствата на на туристически обект - 25.04.2023 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства: 

- Заповед 1318/24.04.2023 г. за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър на туристически обект - заведение за хранене и развлечения: Кафе-бар „Мулата“,  находящ се в гр. Варна, адм. район Одесос, "Морска гара", "Пристанище Варна", обект № 5, стопанисван от "Сентиментуал" ЕООД, с ЕИК 206778540 и адрес на управление гр. Варна, ул. "Отец Паисий", № 44, ет. 4, ап. 107, а именно: промяна наименованието на туристическият обект в Кафе-бар „Сенсо“.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Top