нашите сайтове english

Устройствен правилник за общинската администрация

 

 

УСТРОЙСТВЕН    ПРАВИЛНИК

на

общинската администрация

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С настоящия правилник се уреждат организацията на дейността на общинската администрация на Община Варна, функционалната компетентност на структурните звена и взаимодействието на общинската администрация с гражданите и с други органи на власт, неправителствени и бизнес организации.

Чл.2. Правилникът цели да осигури ефективната дейност на общинската администрация в съответствие с Конституцията на Република България, Европейската харта за мeстно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и законите на страната.

Чл.3. (1) Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност.

(2) Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото, като спазва изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицирана информация, Закона за достъп до обществена информация.

(3) Общинската администрация изпълнява политика по качество, като прилага и поддържа внедрените международни стандарти ISO 9001:2015 Система за управление на качеството и ISO 45001:2018 Cистеми за управление на здравето и безопасността при работa.

Чл.4. В състава на общината влизат 6 населени места (град Варна, с. Тополи, с. Константиново, с. Звездица, с. Каменар и с. Казашко). 

 

Глава втора

КМЕТ НА ОБЩИНА

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл.5. ал.1. Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

ал.2. Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.

 ал.3. В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общински съвет и решенията на населението.

Чл.6. ал.1. При осъществяване на дейността си кметът се подпомага от заместник-кметове.

ал.2. Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметовете, кметовете на райони и кметства, секретаря на общината и други служители от общинската администрация да изпълняват негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

Чл.7. Кметът на общината не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му. 

 

Раздел II

Правомощия на кмета на общината

 

Чл.8.  Кметът на общината:

ал.1. Осъществява функциите си предвидени по ЗМСМА, като:

 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината
 2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи
 3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл.46 ал.1 т.4 от ЗМСМА, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания
 4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски структури на Министерство на вътрешните работи
 5. организира изпълнението на общинския бюджет
 6. организира изпълнението на дългосрочните програми
 7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно
 8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет
 9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания
 10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и в чужбина
 11. председателства съвета по сигурност
 12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техните изменения на територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им
 13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация
 14. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда
 15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас
 16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация
 17. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им
 18. оказва съдействие на етажните собственици и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за етажната собственост.

ал.2. Съгласно Закона за държавния служител, кметът на общината:

 1. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията приет от МС
 2. утвърждава длъжностно разписание на общинската администрация, с което се определят длъжностите, които се заемат от държавни служители и от лица по трудово правоотношение
 3. присъжда рангове на държавните служители
 4. назначава дисциплинарен съвет

ал.3. Осъществява правомощията си по придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия регламентирани в ЗОС и други нормативни документи. 

ал.4. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство.

ал.5. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации.

ал.6. Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

ал.7. Кметът на общината изпълнява и други функции, определени от закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общински съвет.

ал.8. Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общински съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове.

Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

Раздел III

Заместник-кметове

 

Чл.10. Кметът на общината назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции;

Чл.11. Заместник-кметовете имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.

Чл.12. Заместник-кметовете не могат да ръководят политическа партия, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Чл.13. ал.1. Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно функциите и правомощията конкретно възложени им с писмена заповед.

ал.2.  Заместник-кметовете изпълняват и функции на наблюдение и контрол върху дейността на дирекциите, отделите и звената към общината, определени със заповед

ал.3. Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината.

 

Глава  трета

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Раздел I

Общи положения 

 

Чл.14. ал.1. Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на органа на местната власт, администрацията е обща и специализирана.

ал.2. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

ал.3. Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на община Варна, свързани с неговата компетентност.

ал.4. Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена на ръководство, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Чл.15. Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите, установени в Административно-процесуалния кодекс, Закона за администрацията и в Наредбата за административното обслужване, както и при гарантиране на:

 1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване
 2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях
 3. любезно и отзивчиво отношение
 4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрацията, което осигурява ефективност на резултатите при едни и същи обстоятелства
 5. надеждна обратна връзка
 6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила
 7. качество на предоставените услуги

 

Раздел II

 Секретар 

 

Чл. 16. ал.1. Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината.

ал.2 Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

Чл.17. Секретарят на общината ръководи администрацията, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавна власт и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията, съгласно чл.8 от Закона за администрацията.

Чл.18 ал.1. Секретарят на общината организира и отговаря за:

 1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на службите
 2. деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив
 3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване
 4. работата с молбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица
 5. поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми

ал.2 Утвърждава годишен план за обучение на служителите от администрацията.

ал.3 Изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или друг нормативен акт.

Чл.19. Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършените от и в тях действия.

 

Раздел ІІІ

Главен архитект

 

Чл.20.  Главен архитект

 1. Ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране, проектирането и строителството на територията на община Варна, координира и контролира дейността на Експертен съвет по устройство на територията и издава административни актове, съгласно правомощията му предоставени по ЗУТ , ЗУЧК и други. Главният архитект на общината координира и контролира дейностите на главните архитекти на районите;
 2. Съгласува и одобрява инвестиционните проекти и издава разрешения за строеж на строежи, съгласно разпоредбите на ЗУТ.
 3. Дава становища за издаване на заповеди от Кмета на Община Варна за допускане или отказ да се изработи проект за изменение на ПУП.
 4. Издава актове за узаконяване и удостоверения за търпимост или прави мотивиран отказ, регистрира въвеждането на строежи в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежи, за които е издал разрешения за строеж.
 5. Предоставя свои функции съгласно §1, ал.4 от Допълнителните разпоредби по ЗУТ на други длъжностни лица от общинската администрация;
 6. Изпълнява функциите, предоставени му по §1, ал.3 от ДР на ЗУТ, от кмета на община Варна

 

Раздел ІV

Служител по сигурността на информацията 

 

Чл.21. Служител по сигурността на информацията

 1. 1. Следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ).
 2. Създава, обработва съхранява и предава на упълномощени лица материали съдържащи класифицирана информация.
 3. Прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация.
 4. Разработва план за охрана на организационната единица (общината) чрез физически и технически средства и контролира неговото изпълнение.
 5. Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите в Регистратурата за класифицирана информация.
 6. Извършва обикновено проучване по смисъла на чл. 47 от ЗЗКИ.
 7. Води на отчет случаите на нерегламентиран достъп, уведомява и информира Ръководителя на организационната единица и ДКСИ.
 8. 8. Следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията.
 9. Разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война и военно положение.
 10. Организира и провежда обучението на служителите в община Варна в областта на защита на класифицираната информация.
 11. Участва в разработването на Плана за привеждане от мирно на военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работата  във военно време на Регистратурата за класифицирана информация.
 12. Участва в разработването на Военновременния план на община Варна.
 13. Координира и контролира изпълнението на задачите свързани с класифицираната информация по подготовка за работа във военно време.
 14. Предоставя информация по чл. 10, ал.1, т.2, чл.11, ал. 4, т.6 и чл.16, ал.1, т.5 от Закона за защита на класифицираната информация.
 15. Информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените Разрешения, Удостоверения, Сертификати или Потвърждения.

 

Раздел V  

Длъжностно лице по защита на личните данни

 

Чл.22. Длъжностно лице по защита на личните данни

 1. Информира и съветва служителите в Община Варна, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни.
 2. Наблюдава спазването на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка и на политиките на Община Варна по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити.
 3. При поискване предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и наблюдава извършването на оценката, съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.
 4. Сътрудничи с Комисията за защита на личните данни.
 5. Действа като точка за контакт за Комисията за защита на личните данни по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация, посочена в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и по целесъобразност се консултира по всякакви други въпроси.
 6. Надлежно отчита рисковете, свързани с операциите по обработване, и се съобразява с естеството, обхвата, контекста и целите на обработката.
 7. Действа като точка за контакт за субектите на данни по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права.

8.Осигурява воденето на регистрите на дейностите по обработване на личните данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679;    

 1. Изпълнява и други задачи и задължения, които не водят до конфликт на интереси.

 

Раздел VI

Звено за вътрешен одит

 

Чл.23. Звено за вътрешен одит

 1. Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на Звено за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор и вътрешните правила на ЗВО, утвърдени от Кмета на Община Варна.
 2. Осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в общинската администрация, включително на разпоредителите със средства на европейския съюз и разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
 3. Осъществява дейността по вътрешен одит в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и в лечебните заведения - търговски дружества с общинско и смесено (общинско и държавно) участие в капитала, вкл. и на търговските дружества, чийто капитал е собственост на тези дружества, в които няма звено за вътрешен одит, а по инициатива на кмета на общината и в които има изградено такова.
 4. Осъществява наблюдение и координация при планирането, извършването и докладването на дейността на звената за вътрешен одит на общинските търговски дружества, в които има изградено такова.
 5. Изготвя, на базата на оценка на риска, 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от Кмета на Община Варна;
 6. Дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол, в т.ч. за съответствие с принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.
 7. Оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от Кмета на община Варна.
 8. Проверява и оценява съответствието на дейността с нормативните актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти.
 9. Консултира Кмета и ръководството но община Варна по тяхно искане като дава съвети, мнения, обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това.
 10. Докладва и обсъжда с Кмета и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад.
 11. Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага ръководителите на дейността/процеса при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките.
 12. Изготвя и представя на Кмета на Община Варна годишен доклад за дейността по вътрешен одит до 28 февруари на следващата година, който Кметът изпраща на министъра на финансите до 10 март на следващата година.
 13. Ръководителят на ЗВО дава становище относно съответствие на информацията в доклада и въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол в Община Варна за съответната година с резултатите от одитните доклади и констатациите от извършените одитни ангажименти.

 

Раздел VII

Вътрешен контрол

 

Чл.24. Отдел Вътрешен контрол

 1. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност по реда на чл.13, ал.3, т.5 от ЗФУКПС и действието на системата за финансово управление и контрол в частта елемент Предварителен контрол за финансовата дейност на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с изключение на учебните заведения с държавно делегиран бюджет, при поемане на задължение и извършване на разход, като дава мнение въз основа на извършени проверки от определените в матрица на правата и отговорностите длъжностни лица.

         С извършения предварителен контрол се предоставя на кмета на община Варна или упълномощено от него длъжностно лице, разумна увереност за съответствието на решенията/действията с приложимото законодателство.

 1. Води регистър на постъпилите заявки за поемане на задължение и искания за извършване на разход.
 2. Дава препоръки за провеждане на обучения на служителите на община Варна и структурите й с цел подобряване действието на Системите за финансово управление и контрол в частта предварителен контрол и управление на риска.
 3. Координира и подпомага професионалното обучение в областта на финансовото управление и контрол и управленската отговорност в частта предварителен контрол и оценка на риска.
 4. Отговаря за изготвянето на консолидиран годишен доклад за състоянието на вътрешния контрол в публичния сектор, като обобщава годишните доклади за финансово управление и контрол на второстепенните разпоредители с бюджет.
 5. Извършва актуализация на Стратегията за управление на риска.
 6. Разработва концепция за идентифициране, оценка и реакция на стратегическите и оперативните рискове и рисковете по конкретни проекти.
 7. Подпомага и консултира ръководителите при идентифицирането и оценката на рисковете в техните звена.
 8. Анализира състоя­нието на стратегията за управление на риска и предлага адекватни промени в нея, с цел постигане целите на общината.
 9. При установяване на слабости в процеса по управление на риска, подпомага организационните структури в Общината с цел да се осигури разработването на адекватни планове за действия, като по този начин се осигурява ефективно управление на риска.
 10. Извършва преглед на оповестената информация в Годишните доклади за състоянието на финансовото управление и контрол, представени от ръководителите на структури – второстепенни разпоредители с бюджет.
 11. Получава информация относно състоянието на вътрешния контрол и степента, в която община Варна е изложена на риск (взаимодействие с вътрешен одит).
 12. Поддържа и актуализира риск-регистъра на Община Варна и анализира взаимовръзката и състоянието на всички рискове.
 13. Осъществява мониторинг на рисковия профил и на състоянието на процеса по управление на риска в общината.
 14. Предлага и актуализира План за действие за прилагане мерки за намаляване на рисковете, които са над приемливото ниво по общия Риск – регистър.
 15. Предлага прага на рисковия толеранс по отно­шение на тези рискове, за които разходите по минимизирането им ще бъдат по-големи от въздействието, което биха имали, ако настъпят.
 16. Предоставя риск – регистъра за съгласуване от секретаря на общината и докладва действията и предложенията си на секретаря на община Варна.

 

Раздел VІІI

Канцелария на общински съвет

 

Чл.25. Дирекция “Канцелария на Общински съвет”

Ал. 1.  Отдел “Канцелария на Общински съвет”

 1. Организационно и технически обезпечава дейността на Председателя на Общински съвет – Варна.
 2. Уведомява общинските съветници за предстоящо заседание на общинския съвет по електронен път или с писмена покана не по-късно от три дни преди заседанието.
 3. В случаите на извънредно заседание на Общински съвет – Варна уведомяването може да става и по телефон - един ден преди предстоящото заседание, което се удостоверява от длъжностно лице от отдел „Канцелария на Общински съвет”.
 4. Изготвя и публикува поканата, ведно с материалите за заседанията на Общински съвет – Варна.
 5. Подготвя материалите за заседанията на общинският съвет и неговите комисии.
 6. Предоставя материалите за заседанията на Общински съвет – Варна на съветниците по електронен път два дни преди сесията.
 7. Изготвя кратък протокол, отразяващ диспозитивите от взетите решения и подробен протокол от съответното заседание, включващ всички направени изказвания.
 8. Изпраща всички приети актове на общинския съвет до кмета на общината и до областния управител в законовия срок.
 9. Съхранява аудио-записи от проведените заседания за срок не по-малък от края на мандата на общинския съвет.
 10. Публикува решенията и протоколите от заседанията на общинския съвет чрез интернет на уеб-страницата на Общински съвет - Варна.
 11. Осигурява деловодното обслужване на общинския съвет и на неговите комисии.
 12. Завежда присъствените книги от заседанията на общинският съвет и на комисиите.
 13. Осигурява преброяването и отчитането на резултатите от гласуванията.
 14. Изготвя ежемесечни отчети за дейността на постоянните и временните комисии и следи документооборота на Общински съвет – Варна.
 15. Публикува приетите наредби, правилници, декларации на на web страницата на Общински съвет - Варна.
 16. Провежда срещи с граждани за изясняване на въпроси в техни сигнали, предложения и мнения, за максимално удовлетворяване на молбите им по компетентност и в съответствие с действащото законодателство и вътрешните актове.
 17. Организира съхраняването, обработката и предаването на документооборота за архивирането му.
 18. Подготвя становища и проекти за решения, които се внасят в общинския съвет.
 19. При поискване предоставя копие от протокола на съответните заинтересовани лица и общински съветници.
 20. Представя на председателя на общинския съвет шестмесечни доклади за работата на ПК и ВрК два пъти годишно.
 21. 23. Въвежда входящата и изходящата документация и кореспонденция в Интегрираната система “Безхартиено заседание и електронно гласуване на Общински съвет – Варна”, отпечатва и размножава материалите за заседания на ПК, ВрК, ОбС. 

Ал. 2.   Отдел “Връзки с обществеността и административно-правен”

 1. 1. Провежда ефективна вътрешна и външна комуникационна политика на Общински съвет – Варна.
 2. Работи за постигане на публичност, откритост и обществен престиж на дейността на ОбС.
 3. Кореспондира с медиите, чрез уведомяване и изпращане на дневен ред, ведно с материали, в законовия срок за предстоящо заседание на Общински съвет – Варна.
 4. Подготвя редовните брифинги и пресконференции на председателя на Общински съвет – Варна.
 5. Информира Председателя за публичното представяне на политиката на Общински съвет, свързано с новини и публикации в пресата.
 6. Изучава и следи за обществения резонанс от действията на Общински съвет – Варна чрез местната и централната преса; набира ежедневна информация от приемните и организира конкретни проучвания.
 7. Подготвя участието на Председателя на Общински съвет – Варна в прояви от различен характер.
 8. Организира и координира административните преписки към Общински съвет – Варна.
 9. Отразява изменението и допълнението в подзаконовите нормативни актове след решение на Общински съвет – Варна.
 10. Публикува всички подзаконови нормативни актове на официалния сайт на Общински съвет - Варна чрез въвеждане в Интегрираната система “Безхартиено заседание и електронно гласуване на Общински съвет – Варна”.
 11. Завежда Регистър на групите общински съветници в Общински съвет – Варна, общински търговски дружества и лечебни заведения.
 12. Събира и обработва информацията, касаеща отчетите за работата на Общински съвет – Варна.
 13. Обработва преписките и делата, изготвя анализи и предложения свързани със съдебните преписки и дела, чрез водене на регистър на преписките и делата на Общински съвет – Варна.
 14. Води входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела.
 15. Комплектова преписките за изпращане в съда и попълва делата с необходимите доказателства по искане на съда.
 16. Завежда призовките и отбелязва за състоянието и местонахождението на делата, а в определени случаи съдейства за самото изпълнение на съдебните разпореждания.
 17. Изготвя уведомителни писма след приключване на делото с влязло в сила решение на съда.
 18. Съгласува договори и предвижва преписките по делата. 

        

Раздел IX

Обща администрация

 

Чл.26. Общата администрация на Община Варна е организирана в девет дирекции, както следва:

 1. Дирекция „Контрол и санкции“
 2. Дирекция “Канцелария на кмета”

3.. Дирекция  „Европейски и национални оперативни програми”

 1. Дирекция „Финансово - стопански дейности”
 2. Дирекция “Правно - нормативно обслужване”
 3. Дирекция “Управление на собствеността”
 4. Дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”
 5. Дирекция “Информационно и административно обслужване”
 6. Дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред” 

Чл.27.  Дирекция Контрол и санкции

 1. Извършва проверки по постъпили сигнали за нередности по изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, съгласно основна процедура „Администриране на нередности”, част от „Одитни пътеки при управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от Европейския съюз”.
 2. Изготвя при необходимост доклади с документално обосновани констатации до кмета и ресорния заместник-кмет с препоръки за отстраняване на установените пропуски/нередности по изпълнението на проекти, финансирани от ЕС с цел подобряване на процесите по управлението им.
 3. Поддържа регистър и създава досиета на получените в Община Варна сигнали за нередност и/или измама, по проекти финансирани от ЕС
 4. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на чл.13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС, преди сключване на договор с изпълнител избран по реда на ЗОП, съгласно Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Варна.
 5. Разглежда регистрирани в административната информационна система на Община Варна писмени и устни запитвания за достъп до обществена информация, както и такива постъпили чрез уеб – базираната Платформа за достъп до обществена информация.
 6. Изготвя Решения за предоставяне / отказ от предоставяне на Достъп до обществена информация в нормативно определения срок.
 7. Изпълнява функциите на „администратор – модератор“ на профила на Община Варна в единната, централизирана, уеб – базирана Платформа за достъп до обществена информация.
 8. Води и поддържа регистър на постъпили в Община Варна заявления за достъп до обществена информация.
 9. Координира и ръководи сертифицирането на Система за управление на качеството и Система за управление на здравето и безопасността  при работа.
 10. Провежда вътрешни и организира външни контролни одити на Системите за управление.
 11. Поддържа и актуализира Система за управление на качеството и Система за управление на здравето и безопасността  при работа, спрямо  международни  стандарти   ISO 9001:2015 и  ISO 45001:2018.

Чл.28. Дирекция Канцелария на кмета

ал.1. Отдел Протокол и международно сътрудничество

 1. Организира официални срещи, конференции, коктейли и приеми на кмета на община Варна.
 2. Организира протоколната дейност, свързана с провеждането на мероприятия, на които общината е инициатор или участник.
 3. Поддържа в актуално състояние официалния протоколен списък на община Варна.
 4. Доставя и осигурява протоколно-представителни и рекламни материали за нуждите на кмета на Варна и неговите заместници.
 5. Организира протоколната част от посещенията на делегации в чужбина и на чужди делегации у нас.
 6. Осъществява координация при организиране на посещенията в гр.Варна на гости и делегации от най-висок ранг.
 7. Планира, организира и провежда международното сътрудничество на община Варна.
 8. Предлага, установява, поддържа, планира и развива сътрудничеството с градовете, с които Варна е в побратимени отношения.
 9. Координира връзките на община Варна с консулските и дипломатическите представителства.
 10. Събира информация, проучва, предлага и координира участието на община Варна самостоятелно и в сътрудничество с неправителствени организации, обществени сдружения и други в проекти и дейности на Европейския съюз.
 11. Получава и поддържа международната кореспонденция на кмета на Варна и неговите заместници.
 12. Осигурява преводаческото обслужване на кмета на Варна и неговите заместници в ежедневието и при провеждането на мероприятия и дейности с участието на община Варна.

ал.2. Отдел Връзки с обществеността”

 1. Работи за постигане на публичност, откритост и обществен престиж на дейността на общинската администрация и за създаването на нейния активен образ в обществото.
 2. Подготвя и изпраща информация до средствата за масово осведомяване за всички публични събития в общината, за значими решения, дейности и акции на общинската администрация.
 3. Организира брифинги, пресконференции и други медийни изяви на кмета или на други представители на общинската администрация по значими за общината теми.
 4. Изучава обществения резонанс от дейността на общинската администрация, като следи и анализира местните и централните печатни издания, електронните медии, радио и телевизионните предавания.
 5. По указания на кмета организира конкретни социологически изследвания и проучвания по важни и злободневни теми от дейността на общинската администрация.
 6. Организира и поддържа активен диалог с външни лица и организации, както и с обществените съвети, в качеството им на консултативни органи към кмета на общината.
 7. Подготвя слова, изказвания, поздравителни адреси и др. официални прояви на кмета на община Варна и неговите заместници. 

ал.3. Отдел Обща канцелария”

1.Получава, разпределя и поддържа официалната национална кореспонденция на кмета.

 1. Организира контактите на кмета с държавни органи и институции, с органи на местното самоуправление, с политически и обществени организации, с граждани и с представители на бизнеса от страната и чужбина.
 2. Събира, обработва, анализира информация и изготвя документи по указания на кмета.
 3. Организира и съдейства при изготвянето на програмата на кмета на община Варна.
 4. Организира и съдейства при провеждането на заседания, срещи, разговори, интервюта и други мероприятия от този характер.
 5. Самостоятелно и в екип изпълнява допълнително възложени задачи от кмета на Община Варна.

Чл. 29. Дирекция Европейски и национални оперативни програми

ал. 1. Отдел Програми и проекти

 1. Организира и координира подготовката и представянето на общински проекти за финансиране от европейски програми и от международни финансови институции.
 2. Организира и координира управлението на международни проекти и програми, в които общината е страна.
 3. Подготвя информация за напредъка на проектите, изпълнявани от общината.
 4. Подготвя и поддържа база данни за разработените и изпълняваните от общината проекти финансирани от европейски програми.
 5. Проучва възможностите за кандидатстване по европейски програми и инициативи.
 6. Предоставя информация на структурните звена в община Варна относно възможностите за кандидатстване за финансиране на общински проекти по европейски програми и инициативи, както и от други международни организации.
 7. Организира и координира дейностите, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства по проектите, координирани от дирекцията.
 8. Набира информация и поддържа база данни за инициирани и изпълнявани от структурите на община Варна проекти в рамките на европейски програми и инициативи, както и от други международни организации.
 9. Координира взаимодействието на община Варна с институции и нестопански организации по отношение разработването и реализирането на партньорски проекти.
 10. Организира и координира дейността на офиса на община Варна в Брюксел.
 11. Осъществява връзките на общината с партньорски организации с цел сътрудничество и обмяна на добри практики в областта на разработването и реализацията на проекти.
 12. Подготвя информация за интернет страницата на община Варна за проектите финансирани от европейски и национални програми и инициативи, както и от други международни организации.

ал. 2. Отдел Общински план за развитие

 1. Организира и координира разработването на Общински планове за развитие и програми за тяхното изпълнение.
 2. Организира и координира актуализирането на Общинския план за развитие;
 3. Организира и координира дейностите, свързани с изготвяне на оценки на Общинския план за развитие.
 4. Организира и координира дейността по изготвяне на годишните доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие.
 5. Координира и осигурява технически групата за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие.
 6. Координира взаимодействието на община Варна с всички заинтересовани страни – институции, организации, фирми по отношение изпълнението на целите, залегнали в ОПР.
 7. Организира и координира подготовката и представянето на общински проекти за финансиране от Националните оперативни програми.
 8. Оказва методическа помощ на звената за изпълнение на проектите, финансирани от Националните оперативни програми.
 9. Следи за възможности за кандидатстване по Националните оперативни програми.
 10. Предоставя информация на структурните звена в община Варна относно възможностите за кандидатстване за финансиране на общински проекти по националните оперативни програми.
 11. Набира информация и поддържа база данни за инициирани и изпълнявани от структурите на община Варна проекти в рамките на националните оперативни програми.
 12. Подготвя информация и презентации за представяне на проектите на общината финансирани от националните оперативни програми пред международни и национални форуми.

Чл.30. Дирекция Финансово - стопански дейности

ал.1. Директор на дирекция

 1. Ръководи и контролира организацията на счетоводната дейност и счетоводната политика на община Варна и счетоводствата на всички второстепенни разпоредители с бюджети (ВРБ) - структурни звена към общината.
 2. Осъществява система за двоен подпис (втори подпис) при подписване на договори, съвместно с кмета на община Варна или упълномощени от него лица.
 3. Осъществява системата на двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на организацията и лицето, отговорно за счетоводните записвания.
 4. Дава методически, методологически, организационни и други указания на всички счетоводства от ВРБ, свързани с прилагането на нормативната уредба, касаеща счетоводната политика, Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти, ЗДДС, ЗКПО, ЗОДФЛ, ЗМДТ и др.п..
 5. Свежда до знанието и контролира прилагането на указанията на МФ, БНБ, Данъчна администрация, Сметна палата, АДФИ, НАП, обслужващата банка и др.п., касаещи правилното и точно счетоводно отразяване и отчитане на приходите и разходите във всички счетоводства от структурата на общината.
 6. Организира, контролира и изготвя инструкции във всички счетоводства на ВРБ към общината относно архивирането на счетоводната документация, електронната обработка, повишаването на квалификацията на счетоводния персонал, документооборота на счетоводната документация, съхраняването и опазването на общинската собственост/инвентар.
 7. Организира и контролира доставката и ползването на единен счетоводен софтуер за Община Варна и ВРБК, както и обучението на персонала, зает в счетоводствата им.
 8. 8. Дава предложения на Ръководител на Звено за вътрешен одит за включване на различни обекти и ВРБ в годишния план за одит.
 9. Предлага, организира и контролира изпълнението на заповеди на кмета на община Варна по извършването на проверки във второстепенните разпоредители относно спазване на счетоводната политика, начислението и изплащането на трудовите възнаграждения и приравнените към тях, изплащането на СБКО, средства за облекло и за защитни средства и др.п.
 10. Предлага, организира и контролира изпълнението на заповеди на кмета на община Варна по извършването на проверки в общинските фирми и общинските предприятия (ВРБ) по отношение на стопанисването на предадените им за безвъзмездно ползване активи на община Варна.
 11. Организира провеждането на обучителни курсове, семинари, работни срещи и др.п. с цел повишаване квалификацията и практическия опит на счетоводния персонал, зает във ВРБК.
 12. Контролира изготвянето на консолидираните счетоводни отчети на Община Варна.
 13. Контролира счетоводните записвания на Община Варна и ВРБ.

ал.2. Отдел Счетоводство

 1. Счетоводно отразява в счетоводния софтуер - модул „Счетоводство“ приходите и разходите на бюджета на община Варна, съгласно действащата единна бюджетна класификация.
 2. Отчита и изготвя отчетни форми на Министерство на финансите за сумите получени по програми за външни финансирания.
 3. Изготвя всички платежни документи, касаещи касовите и безналичните плащания и контролира изрядността на разходооправдателните документи към тях.
 4. Извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на средствата.
 5. Осъществява аналитично отчитане на приходите и разходите на всички необходими поднива за нуждите на управленското счетоводство.
 6. Изготвя всички отчетни и статистически форми по образец от МФ и НСИ, касаещи счетоводната информация.
 7. Води счетоводна отчетност на всички дълготрайни и краткотрайни активи и пасиви, като извършва ежегодни инвентаризации и предлага препоръки на дирекция “Управление на собствеността” по правилното ползване, съхраняване и бракуване на инвентара на общината.
 8. Изготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите, на общинските съветници от Общински съвет – Варна. Подава годишна справка за извънредния труд пред Инспекцията по труда.
 9. Осъществява касово събиране на приходите от наеми и услуги, извършвани от общинската администрация и тяхното фактуриране, таксите по ЗМДТ и санкциите по ЗДвП и подава информация на определени със заповед на кмет дирекции за отписване на задълженията от регистъра на длъжниците и система ИМЕОН.
 10. Изготвя консолидирания счетоводен баланс на община Варна и всички структури към нея, както и отчетните форми към същия.
 11. При поискване изготвя справки и аналитична информация до съответните директори на дирекции по извършените разходи, по спазването на определените лимити по издръжката на администрацията и общински съвет.
 12. Осъществява всички действия по деклариране на промените на актовете за общинска собственост и другите обстоятелства, касаещи ЗМДТ.
 13. Изготвя справки и дава становища относно счетоводната информация за нуждите на одитиращите органи (Сметна палата, АДФИ и др.).
 14. Следи за допуснати разходи над определение със заповеди на кмета по издръжка на администрацията за телефонни и мобилни разговори, за пробег на автомобили и др.п. и изпраща уведомителни писма за събирането им.
 15. Подава информация за извършения пробег, разходвано гориво и извършени преразходи, както и ремонта на автомобилите от автопарка на Община Варна до дирекция „Управление на собствеността“ за ползване при осъществявания от дирекция „ Управление на собствеността “ контрол.
 16. Подава информация до дирекция ОСИСД и до секретаря на Община Варна за балансовата стойност на имоти публична общинска собственост – задължителни за застраховане и други имоти за нуждите на застраховането.                                                                                                       

Чл.31. Дирекция Правно-нормативно обслужване

 1. Осигурява законосъобразната дейност на община Варна.
 2. Осъществява процесуално представителство на община Варна пред съдилищата, арбитражите, особените юрисдикции и други независими специализирани държавни органи по производства, по които община Варна е страна.
 3. Участва чрез свои представители в процедурите за назначаване на служители в община Варна.
 4. Изготвя проекти на договори.
 5. Съгласува законосъобразността на проекти на договори, изготвени от структурни звена на община Варна или предложени от трети лица, а при несъгласие – прилага мотивирано становище.
 6. Проучва жалби физически и юридически лица до кмета на община Варна, като втора инстанция в административния процес по реда на АПК, срещу актове на кметовете на райони и кметства, като изготвя аргументирани становища до кмета на община Варна и проекти за заповеди за произнасяне.
 7. Проучва и изготвя проекти за отговор на жалби, молби и предложения до кмета на община Варна.
 8. Подготвя или съгласува представени за съгласуване административни актове, издавани от кмета на община Варна.
 9. Изготвя или съгласува проекти на предложения до общински съвет – Варна.
 10. Съгласува актове за разпоредителни сделки с общинско имущество.
 11. Съгласува наказателни постановления, издавани от кмета на община Варна.
 12. Участва в съставянето или изготвя самостоятелно проекти на нормативни актове на община Варна.

Чл.32. Дирекция “Управление на собствеността

ал.1. Отдел Снабдяване и материално осигуряване

 1. Прогнозира, заявява и осигурява комплексното снабдяване на общинската администрация с технически съоръжения, системи, механизми, материални средства и услуги. Управлява и контролира жизнения цикъл на материалните средства от придобиването им до тяхната утилизация, включително.
 2. Контролира изпълнението на договорите с външните изпълнители по комплексното материално снабдяване на община Варна.
 3. Осигурява офис-оборудване и хигиенни условия труд на служителите от общинската администрация.
 4. Ръководи и контролира дейността на почивните бази на община Варна, къщите за гости и служебния апартамент в гр.София, като осигурява нормални условия за почивка и пребиваване в тях.
 5. Осигурява техническата подготовка при провеждането на избори.
 6. Изготвя, координира и контролира графика за ползване на залите в сградата на община Варна.

ал.2.  Отдел Техническа поддръжка, експлоатация и ППО”

 1. Прогнозира, организира и контролира поддръжката, експлоатацията и ремонта на сградния фонд, техническите съоръжения, системите и механизмите в административните сгради, почивните бази, къщите за гости и служебния апартамент в гр.София, както от външни изпълнители, така и със собствени сили и средства.
 2. Организира и контролира спазването на нормативните актове и техническите изисквания за безопасност на работната среда, както и тези, за ППАБ на административните сгради, почивните бази, къщите за гости и служебния апартамент в гр.София.
 3. Контролира изпълнението на договорите с външни изпълнители по поддържане, експлоатация и технически контрол на съоръженията, системите и механизмите, осигуряващи дейността на администрацията, с изключение на компютърните системи.
 4. Организира техническото осигуряване на мероприятията, провеждани в залите на община Варна.
 5. Организира, ръководи и контролира експлоатацията, диспечирането и поддръжката на общинския авто-парк и гараж, включително технически прегледи, сервизно обслужване, застраховане, регистрации и маркировки на автомобилите.

Чл.33. Дирекция Управление на човешките ресурси и административни услуги

ал.1. Отдел Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол

 1. Осигурява процесите на наемане и подбор, обучението, професионалната квалификация и йерархическото израстване на служителите.
 2. Изготвя, извежда и съхранява индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебни правоотношения в община Варна.
 3. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях.
 4. Организира и участва в подготовката и провеждането на конкурси по служебно и трудово правоотношение.
 5. Разработва длъжностно и поименно разписание на служителите в общинската администрация, делегирани от държавата и местни дейности, като отразява промените в служебните и трудови правоотношения, размера на основните месечни работни заплати и ги представя за утвърждаване от кмета на община Варна.
 6. Съгласува и представя за одобрение на кмета длъжностните щатни разписания, разработени от районите, кметствата и общинските предприятия.
 7. Разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за утвърждаване от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение.
 8. Изготвя справки и отчети относно наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи на труд за външни организации и институции (Национален статистически институт, Инспекция по труда, Областна администрация, Министерство на финансите, Мин.съвет и др.).
 9. Води статистическа отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и други източници.
 10. Осигурява методическа, организационна и техническа подкрепа по разработването и изменението на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена.
 11. Организира процеса на оценка на трудовото изпълнение на служителите от общинската администрация, осъществява техническа и методологическа помощ на всички етапи от атестирането.
 12. Дава насоки и оказва методическа помощ при изготвяне на личните планове за обучение на служителите от администрацията, изготвя годишен план за задължително и специализирано обучение и координира неговото изпълнение.
 13. Организира събирането, систематизирането на информация по изпълнение заповедите на кмета на общината.
 14. Организира събирането и систематизирането на информация по изпълнение по решенията на общински съвет – Варна, изготвя периодични отчети и ги внася в общински съвет, съгласно изискванията на ЗМСМА.
 15. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори.
 16. Организира и извършва дейности по осъществяване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно действащата нормативна уредба.
 17. Организира и координира дейността на службите по трудова медицина и лицензираните фирми, извършващи контролни замервания по електробезопасност и факторите на работната среда.
 18. Установява, разследва, регистрира и отчита трудовите злополуки към НОИ. Води регистър на трудовите злополуки.

ал.2. Отдел “Административни услуги, деловодство и архив

 1. Осъществява общата организация по административното обслужване на физическите и юридическите лица и координацията със структурните звена от общинската администрация.
 2. Осъществява административното обслужване на физическите и юридическите лица като осигурява организационните условия за прилагане на принципа “Едно гише” на базата на организационен модел – Информационен център за предоставяне на административни услуги.
 3. Осигурява компетентна и достъпна информация за видовете административни услуги, осъществявани от администрацията и за условията и нормативните изисквания по предоставянето им.
 4. Отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в администрацията, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос.
 5. Организира документооборота и осъществява деловодно-информационната дейност на община Варна.
 6. Приема, обработва и регистрира заявления/искания за извършване на административни услуги, след проверка за наличие на необходимите придружаващи документи.
 7. Разпределя и насочва, според заявените срокове, регистрираните заявления/искания за административни услуги към съответните длъжностни лица за изпълнение.
 8. Обработва изходящите документи, представляващи краен резултат от заявените административни услуги, приключва преписките по тях и ги връчва на потребителите.
 9. Издава служебни бележки на физически и юридически лица за наличие или липса на задължения след извършване на справка в Административната информационна система на община Варна.
 10. Изготвя отчети за дейността на администрацията, които публикува в “Системата за самооценка на административното обслужване”.
 11. Приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите; извежда и изпраща по предназначение изходящата служебна кореспонденция.
 12. Регистрира и обработва заповедите на кмета и др. индивидуални административни актове, подписани от упълномощени длъжностни лица, и извършва деловодната обработка на договори, по които община Варна е страна.
 13. Приема, регистрира, поставя и отстранява след изтичане на срока обявления и съобщения от съдия-изпълнители и други организации.
 14. Извършва справки само на пряко заинтересовани лица или служители за текущото състояние на преписките.
 15. Организира и контролира процесите на предархивна обработка на документи, създадени от общинската администрация.
 16. Комплектова и систематизира периодично получаваните документи в архивни дела и извършва допълнителна техническа обработка.
 17. Съхранява разплащателни документи на ликвидирани предприятия без правоприемник на територията на община Варна.
 18. Организира и осъществява правилното съхранение на общинския архивен фонд, поддържа и актуализира справочен апарат на съхраняваните архивирани документи.
 19. Организира разработване и актуализиране номенклатурата на делата със срокове за съхранение на документите, създадени от дейността на общинската администрация.
 20. Разработва и предлага реда за подбора и критериите за експертиза на ценността на документите.
 21. Извършва административно обслужване на служители, физически и юридически лица, въз основа на съхраняваните документи.
 22. Извършва срещу заплащане копиране на документи на физически и юридически лица, ползващи административни услуги.
 23. Съхранява регистъра на печатите на община Варна и извършва вписвания в него.

Чл.34. ДирекцияИнформационно и административно обслужване

ал.1. Отдел “Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 1. Изготвя проектна документация, технически задания, конкурсна документация, анализи и предложения в сферата на информационните технологии /ИТ/.
 2. Поддържа официалната Интернет-страница на община Варна (www.varna.bg) и нейни огледала, следи за нейното актуално състояние, хостване, достъп и др.
 3. Поддържа Интранет сайт за нуждите на общинската администрация.
 4. Поддържа служебен mail сървър за нуждите на общинската администрация.
 5. Предлага решения на локалната мрежа на община Варна.
 6. Предлага типове хардуер и системен приложен софтуер за потребностите на общината, районните администрации и кметствата в Община Варна.
 7. Поддържа изградената мрежа и следи за проблеми по нея, както и за изградените връзки с районните администрации, населените места и изнесените звена от общинската администрация. Отстранява проблемите своевременно със свои и/или чрез наети изпълнители.
 8. Обезпечава мрежовата цялост и сигурност.
 9. Поддържа актуален системния и приложен софтуер.
 10. Следи за лицензионните права, произтичащи от ползването на софтуера и извършва дейности за законно изпълнение на задълженията по лицензиите на собствен и/или закупен софтуер.
 11. Изготвя препоръки за ефективното използване на изградената мрежа и наличните ИТ и хардуер.
 12. Поддържа наличните ИТ и хардуер на община Варна и подопечните й звена със собствени сили и/или чрез наети изпълнители.
 13. Изпълнява предвидените действия в “Процедури за използване на информационните ресурси на община Варна” в съответствие на матриците за правата и отговорностите. 

aл. 2. Отдел “Гражданска регистрация (ГР)

            І. СекторГражданско състояние (ГС)

 1. Изпълнява дейностите, предвидени в ЗГР и СК в специфичните за сектора направления.
 2. Съставя, съхранява, актуализира и поддържа регистрите за гражданско състояние на община Варна и свързаните с тях колекции документи.
 3. Отразява промените в актовете за гражданско състояние по законоустановения ред.
 4. Обработва документи за сключване на граждански брак на граждани в общината и участвува в тържествената церемония по актосъставянето.
 5. Издава необходимите документи за сключване на граждански брак в чужбина.
 6. Извършва дейности по документалното отразяване на припознаване и осиновяване на деца по законоустановения ред.
 7. Изпълнява действията в технологията ЕСГРАОН за актуализация на данните в регистрите.
 8. Предоставя лични данни в съответствие с действащото законодателство.
 9. Извършва услуги на физически и юридически лица в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Варна.
 10. Извършва своята дейност в съответствие с изискванията и предписанията на законодателството в страната.

            ІІ. Сектор ЕСГРАОН

 1. Изпълнява дейностите, предвидени в ЗГР в специфичните за сектора направления.
 2. Съставя, актуализира и поддържа електронен картотечен регистър на населението в локална база данни “Население” /ЛБД/ и национална база данни „Население” /НБД/, съгласно технологията на ЕСГРАОН.
 3. Съхранява на хартиен носител личните регистрационни картони /ЛРК/ на гражданите с постоянен адрес в общината, както и архивираните картони на починалите и напусналите общината граждани.
 4. Съхранява документи и колекции от документи в съответствие с технологията ЕСГРАОН.
 5. Отразява регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите в община Варна.
 6. Изпълнява дейности по издаване на документи за самоличност на граждани в община Варна съгласно ЗБДС и съдействува на ОДП във връзка с тези дейности.
 7. Изпълнява действията в технологията ЕСГРАОН за актуализация на данните в регистрите.
 8. Предоставя лични данни в съответствие с действащото законодателство.
 9. Извършва услуги на физически и юридически лица в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Варна.
 10. Извършва своята дейност в съответствие с изискванията и предписанията на законодателството в страната.

Чл.35.  Дирекция  "Управление на сигурността и контрол на обществения ред"

ал.1. Отдел  "Отбранително - мобилизационна  подготовка"

 1. Разработва и поддържа  в  готовност  за  изпълнение  План  за  привеждане  на  община  Варна  от  мирно  на  военно  положение,    Военновременен  план  на  общината,  други планове и документи, свързани с отбраната на страната.
 2. Изготвя разчети и  предлага  планирането  на  финансови  средства  за  провеждането  на  отбранително-мобилизационната  подготовка.
 3. Осигурява денонощно дежурство  и  оповестяване  при  мобилизация,  военно  положение,  положение  на  война,  при  бедствия и аварии.
 4. Осигурява устойчивата работа  на  стопанството  на  общината  във  време  на  война.
 5. Подготвя и разпределя трудовите  ресурси,  необходими  за  военно  време;
 6. При обявяване на  мобилизация  или  война, изпълнява  възложените  задължения  от  органите  за  ръководство  на  отбраната.
 7. Осигурява в битово  и  функционално  отношение  дейността  на  специализираните  органи  от  Министерството  на  отбраната  за  работа  с  мобилизационните  ресурси.
 8. Организира поддържането в  готовност  за  използване  на  системата  за  управление  за  военно  време.
 9. Планира и координира  дейностите  по  изграждането и поддържането  на  комуникационно-информационните  системи  за  управление във  военно  време.
 10. Осъществява мероприятия по  мобилизацията  на  гражданските  ресурси  при  кризи  и  в  интерес  на  отбраната  на  страната  като:

10.1. осигурява  заявените  мобилизационни  ресурси  за  въоръжените  сили  и  структурите,  ангажирани  с  отбраната  на  страната.

10.2. координира  и  контролира  изграждането  и  поддържането  на  мощности  и  инфраструктура  за  военновременна  дейност.

10.3. създава  организация  за  усвояване  и  поддържане  производството  на  стоки  и  услуги  по  военновременните   планове.

10.4. планира  военно-временните  запаси  и  държавните  резерви.

10.5. организира  отсрочването  от  повикване  във  въоръжените  сили  на  запасни  и  техника - запас  от  националното  стопанство  и  осигуряване  на  трудови  ресурси  за  военновременна  дейност.

 1. Подготвя и организира  режимното  и  ограничителното  снабдяване  на  населението  с  основни  хранителни  и  нехранителни  стоки.
 2. Методически ръководи и  координира  дейностите  по  отбранително-мобилизационна  подготовка  по  компетентност  на  функционален  и  териториален  принцип.
 3. Подпомага кмета на общината  при  създаването  и  поддържането  на общински  регистър  на  обектите  и  системите  от  критичната  инфраструктура.
 4. Организира подготовката и защитата  на  общинската  администрация  и  населението  при  положение на война, военно и извънредно положение.
 5. Подготвя за представяне пред Областния управител ежегоден отчет за дейността на общината по отбранително-мобилизационна подготовка.
 6. Организира работата на Общинския съвет за сигурност. Подготвя необходимите справки, доклади и материали за неговата дейност. 

ал.2. Отдел "Дейности  по  защита  на  населението"

 1. Извършва планирането на защитата  при  бедствия  на  общинско ниво.
 2. Поддържа предоставените за  управление  и  стопанисване  колективни  средства  за  защита  на  община Варна.
 3. Води отчет на  предоставените  запаси  от  индивидуални  средства  за  защита, като  носи  отговорност  по  създаването,  съхраняването, обновяването,  поддържането  и  предоставянето  на  същите.
 4. Участва в организиране обучението на населението и администрацията за начините  на  поведение  и  действие  и  изпълнението  на  необходимите  защитни  мерки  при  бедствия.
 5. Води регистър с  доброволците  от  общината,  като  подготвя договори  за  сключване  с  тях,  осигурява  обучението  от  преподаватели,  осигурява  екипировка  на  доброволеца,  застрахова  доброволеца  срещу  злополука  и  осигурява  същия  за  всички  осигурени  социални  рискове,  издава  карта  на  доброволеца.
 6. Подготвя документите за  участието  в  изпълнение  на  граждански обществени задължения на доброволеца, както и  оформя  документите необходими за получаване на полагащото  се  възнаграждение  от  доброволеца.
 7. Подготвя документите по  Закона за защита при бедствия.
 8. Подпомага кмета на общината по изготвянето на Заповед за обявяване на бедствено  положение.
 9. Участва в организирането,  осигуряването  и  предоставянето  на  неотложна  помощ  от  кмета  на  общината.
 10. Изготвя предложения за планирането на  финансови  средства  и  материално-техническо  осигуряване  на  защитата  при  бедствия.
 11. Подпомага дейността на кмета по изпълнение  задълженията  му  за  защита на населението при бедствия. 

ал.3. Отдел „Видеонаблюдение:

 1. Участва в работата по изграждане, внедряване и управление на системата за видеонаблюдение на всички общински учебни и детски заведения, на обектите със социални и обществени функции.
 2. Ръководи дейността в контролния център и поддържа системата за видеонаблюдение.
 3. Приема, визуализира и архивира информацията, получена от системата за видеонаблюдение.
 4. Изготвя справки за ръководството на община Варна, МВР и др.
 5. Води отчетността и архивирането на документацията.
 6. Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството. При изпълнение на правомощията си работи в тясно заимодействие с органите на МВР, МО, НАП, службите за сигурност и обществен ред и с други компетентни държавни органи. 

ал.4. Отдел Опазване на обществения ред

І. Сектор Обществен ред   

 1. Осъществява контрол по наредбите на общински съвет, свързани с опазване на обществения ред.
 2. Следи за нормалното функциониране на пешеходните зони, като за целта се изграждат КПП, обслужвани от служители на община Варна; следи за състоянието на вертикалната и хоризонталната маркировка, като при необходимост се правят предложения за възстановяване и обновяване.
 3. Осъществява контрол за опазване на общинска собственост и охрана на общински обекти, като следи за изпълнението на договорите, сключени с охранителните фирми.
 4. 4. Извършва проверки и изготвя отговори по жалби, касаещи дейността на сектора.
 5. 5. Връчва АУАН и Наказателни постановления по ЗАНН от други общини, държавни органи или техни подразделения.
 6. 6. Осъществява контрол по изпълнението на Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред в сградата на община Варна.

            ІІ. Сектор „Контрол жалби“

 1. Контролира изпълнението на получените жалби, молби и сигнали за нарушения на обществения ред за приключването им в нормативно установените срокове.
 2. Извършва проверки и изготвя отговори по жалби и сигнали на граждани по обществения ред.
 3. Осъществява превантивен контрол и санкциониране на нарушителите по НОР на община Варна, съставя констативни протоколи от извършените проверки.
 4. Извършва връчвания по ЗАНН на съставени от други институции и общини актове за административно нарушение и наказателни постановления за ФЛ и ЮЛ с адрес на регистрация на територията на община Варна.           

ал. 5. Отдел Строителен контрол

 1. Осъществява контрол по строителството съгласно ЗУТ; съставя констативни актове за незаконно строителство в курортните комплекси на територията на община Варна и върху терени – общинска собственост.
 2. Участва в комисия за премахване на строежи, установява с протокол състоянието на обектите и необходимите дейности, подготвя и следи за изпълнението на издадените заповеди от кмета на община Варна; изготвя предписания за нарушения, за които не се издават заповди.
 3. Извършва проверки за незаконно строителство по сигнали и жалби на граждани.
 4. Подготвя и изпълнява заповеди за спиране изпълнението и забрана на достъпа до строеж или до част от строеж от четвърта до шеста категория за нарушения по смисъла на ЗУТ, издадени от кмета на община Варна.
 5. Извършва откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
 6. Съставя актове по реда на ЗАНН, съгласно ЗУТ и подготвя наказателни постановления.
 7. Съставя актове по реда на НОР на Общински съвет – Варна и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
 8. Осъществява действия по съставяне на актове съгласно дадените правомощия по Наредба №8 при аварии на строежите.
 9. Съгласува ПБЗ за строежи на територията на община Варна.
 10. Участва в заседанията на ЕСУТ – община Варна.
 11. Извършва превантивен контрол върху действията на техническите служби при районите.

ал. 6. Отдел Контрол по търговската дейност и  туризма

 1. Осъществява контрол по спазване изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за туризма в туристическите обекти – места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Варна, Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и др. съгласно чл.56 от ЗУТ, Наредба за рекламна дейност на територията на Община Варна и Наредба за обществения ред – раздел ІV / Осигуряване на обществения ред в търговското обслужване.
 2. Извършва проверки и изготвя отговори по сигнали на граждани.
 3. Съставя констативни протоколи при извършените проверки, съставя АУАН при констатирани нарушения и изготвя наказателни постановления.
 4. Съставя констативни актове, изготвя заповеди и организира демонтажа на незаконно поставени преместваеми обекти за търговия и рекламно-информационни елементи.
 5. Въвежда в Регистър на задължениете физически и юридически лица задължения и погасявания на глоби.
 6. Временно преустановява дейността на търговски обекти при установяване на груби нарушения на нормативната уредба.
 7. Участва в контролни групи с цел предотвратяване на нарушения на обществения ред и нощната тишина през активния летен сезон. 

Чл.36.  Дирекция  "Екология и опазване на околната среда"

ал. 1. Отдел “Опазване на околната среда

 1. Организира, координира и участва в разработването и актуализирането на програми, проекти и стратегии насочени към управлението на компонентите на околната среда и опазването им от замърсяване.
 2. Изготвя годишни доклади и отчети, изискващи се по реда на специални закони в областта на опазването на околната среда;
 3. Участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи, свързани с дейностите по разработването и актуализирането на нормативната база свързана с околната среда;
 4. Контролира изпълнението на Договори, сключени във връзка с изработването на планове и програми (Програма за опазване на околната среда на община Варна, Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Варна, Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми, Стратегическа карта за шум за агломерация Варна и План за действие към нея и др.) в областта на екологията и опазването на околната среда;
 5. Участва в обществени обсъждания на доклади по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка, изпълнява задълженията разписани от Наредбата за ОВОС и провежда процедури, регламентирани с нормативната уредба по ОС във връзка с инвестиционни предложения;
 6. Подготвя методически указания свързани с дейностите по управление и опазване на околната среда насочени към районните администрации, физически и юридически лица, когато това е необходимо;
 7. Възлага и контролира почистване и поддържане на отводнителните канали, дерета и водостоци на територията на общината, и изготвя планове и проекти за предприемане на последващи мерки за пречистване на водите;
 8. Издава, преиздава, изменя, продължава, прекратява или отнема разрешителни за ползване на водни обекти, които са общинска собственост и разрешителни за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост.
 9. Архивира и води регистър на издадените разрешителни, отчита и докладва изпълнението на задълженията на общината, съгласно Закона за водите и свързаното законодателство, стопанисвани от общината.
 10. Осъществява дейности по стопанисване и поддръжка на водовземните съоръжения за минерални води, стопанисвани от общината.
 11. Извършва проверки, инвентаризация и контрол по издадените от кмета на общината разрешителни за водовземане, поддържането и спазването на забраните в зоните за опазване на участъците от находищата на минерална вода.
 12. Дава предписания във връзка с осъществявания контрол по разрешителните за водовземане, издадени от кмета на общината.
 13. Участва в заседанията на басейновия съвет към БД - Черноморски район.
 14. Предлага мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Следи за изпълнение на мероприятията, заложени в заданието по доизграждане на зелената система и подобряване за КАВ.
 15. Предлага мерки за подобряване на акустичната обстановка в гр. Варна. Предлага програми, проекти и решения по изпълнение на “Плана за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда”
 16. Изготвя стратегия за нормите на шум в различните зони на града, съобразно разработения общ устройствен план на гр. Варна;
 17. Провежда процедури, регламентирани с нормативната уредба по околна среда във връзка с конкретни инвестиционни предложение и проекти.
 18. Възлага извършването на екологични оценки, оценки за съвместимост и ОВОС на проекта.
 19. Участва в консултативни съвети по Закона за защитените територии и по Закона за биологичното разнообразие.
 20. Изготвя становища, мнения и препоръки по проблемите на околната среда.
 21. Провежда и подпомага провеждането на информационни, и образователни програми и кампании, свързани с опазването на околната среда. Осъществява взаимодействие с НПО;
 22. Извършва проверки и изготвя отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на физически и юридически лица.
 23. Информира гражданите за състоянието на компонентите на околната среда чрез осъществяване на екологични и информационни кампании, съгласно Закона за околната среда;
 24. Съставя актове за установяване на административни нарушения при наличие на предпоставките, предвидени в хипотезата на правната норма на чл.37 ал.1 от ЗАНН.

ал.2. Отдел “Управление на отпадъците”

 1. Координира изпълнение на дейностите при промяна в нормативните изисквания на общинската Наредба, с която се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на общината;
 2. Решава проблеми с управлението на битовите, строителните и опасни отпадъци от бита, за тяхното депониране, преработка, рециклиране или депониране.
 3. Одобрява Планове за управление на строителни отпадъци при издаване на разрешение за строеж и/или при откриване на строителна площадка и проследява отчитането им, съгласно разпоредбите на ЗУО, ЗУТ и Наредба за управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали;
 4. Издава удостоверения за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси, и извършва последващ контрол.
 5. Определя маршрути за движение при извозване на строителни отпадъци.
 6. Осъществява контрол на строежите във връзка с издадени удостоверения за насочване на строителни отпадъци и маршрути към тях, предотвратяване замърсяването на пътното платно, запрашаване на въздуха и др.;
 7. Актуализира и следи за изпълнение на мерките заложени в Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Варна;
 8. Управлява дейностите свързани със събиране, оползотворяване, обезвреждане и депониране на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината;
 9. Организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. излезли от употреба гуми, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла;
 10. Организира разделното събиране на опасните отпадъци от домакинствата и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
 11. Осъществява контрол върху  площадките за дейностите с ОЧЦМ и спазването на други изискванията, определени с общинската Наредба за управление на отпадъците.
 12. Осъществяване на контрол върху лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми относно изпълнение на задълженията им по НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.
 13. Организира обособяването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци;
 14. Поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;
 15. Подготвя проекти и предлага мерки за повишаване ефективността на работа на общинската система за разделно събиране на био-отпадъците;
 16. Контролира изпълнението на проекти и договори за възстановяване, подобряване и рекултивация на земеделските земи, нарушени терени и общински депа за отпадъци;
 17. Извършва проверки и изготвя отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на физически и юридически лица;
 18. Съставя актове за установяване на административни нарушения при наличие на предпоставките, предвидени в хипотезата на правната норма на чл.37 ал.1 от ЗАНН.
 19. Участва в заседания на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Варна.

               

            ал.3.   Отдел „Контрол и опазване чистотата на обществените територии"

 1. Осъществява контрол на количеството и качеството на извършваните дейности от сметопочистващите фирми в договорни отношения с община Варна, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
 2. Осъществява контрол на задълженията на фирмата оператор на депото за битови отпадъци.
 3. Осъществява контрол по Закона за управления на отпадъците, Наредбите на общински съвет – Варна, свързани с опазване на околната среда и опазване на озеленените площи.
 4. Извършва проверки и дава становища по жалби и сигнали на граждани, отнасящи се за замърсяване и увреждане на околната среда.
 5. Извършва проверки по постъпили от дирекция “Местни данъци” декларации от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
 6. Координира и контролира дейностите за събиране на биоразградимите отпадъци от заведенията за обществено хранене и търговските обекти.
 7. Извършва съвместни проверки с Регионалната инспекция по опазване на околната среда – Варна и с Басейнова дирекция за Черноморски регион с център Варна, относно състоянието на околната среда.
 8. Предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища;
 9. Съставя актове за установяване на административни нарушения при наличие на предпоставките, предвидени в хипотезата на правната норма на чл.37 ал.1 от ЗАНН.
 10. Осъществява координация и взаимодействие с еколозите от районните администрации и кметствата на територията на общината по екологични проблеми и дейността на сметопочистващите фирми;
 11. Контролира изпълнението на договорите с фирми, осъществяващи дейностите по разделно събиране на отпадъци от опаковки;
 12. Подпомага и участва в организирането на мащабни екологични прояви на територията на Община Варна;
 13. Работи за осъществяване екологичната политика на Община Варна за нейното устойчиво развитие;
 14. Изготвя план-сметка за разходите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци. Ежегодно изготвя заповед за определяне границите на организирано сметосъбиране, сметоизвозване и обществена хигиена;
 15. Контрол на физически и юридически лица, както и на фирмата извършваща разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината;

        

Раздел  X

Специализирана администрация

 

Чл.37. Специализираната администрация на Община Варна е организирана в девет дирекции, както следва:

 1. Дирекция “Финанси и бюджет”
 2. Дирекция „Местни данъци”
 3. Дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране”
 4. Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”
 5. Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”
 6. Дирекция “Култура и духовно развитие”
 7. Дирекция “Образование и младежки дейности”
 8. Дирекция „Спорт“
 9. Дирекция „Превенции”
 10. Дирекция „Здравеопазване“
 11. Дирекция “Социални дейности” 

Чл.38.  Дирекция “Финанси и бюджет

ал. 1. Отдел Бюджет

 1. Oрганизира съставянето на проектобюджета за съответната финансова година, съгласно приложения по списък и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по пълна бюджетна класификация, като се основава на:

          1.1. приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие, годишните цели и задачи;

          1.2. проучване потребностите на местната общност;

          1.3. анализ на местните данъци и такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи;

          1.4. анализ на общинската собственост и „Програмата за управление на общинската собственост” от ресорната дирекция;

          1.5. предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет за проекто-бюджетите им за съответната година – кметове на райони и населени места, ръководителите на бюджетните звена, директори на дирекции, директори на общинските предприятия и звена;

          1.6. решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през годината с натурални и стойностни показатели;

          1.7. участие в публичното обсъждане на проектобюджета на общината за годината;

          1.8. внасяне на  проектобюджета на общината за годината, съгласно приложения по списък и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в Общинския съвет за разглеждане и вземане на решение от Постоянни комисии към Общинския съвет;

          1.9. извършване на корекции (ако има такива) по проектобюджета за годината, на основата на окончателното решение на водещата Постоянна комисия по „Финанси и бюджет” и предлагане на окончателния вариант на проектобюджета и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Общинския съвет за гласуване на сесия;

 1. След приемане на бюджета на общината от Общинския съвет, изготвя бюджетите на всички функции и бюджетни звена за годината, като последните представят разпределение на одобрените от Общинския съвет бюджети по пълна бюджетна класификация и по тримесечия за одобряване от Кмета на общината. Отдел „Бюджет“ изготвя консолидирания бюджет на общината от бюджетите на всички разпоредители с бюджет по модул за бюджет на общините по пълна бюджетна класификация, предоставен от Министерството на финансите. Бюджетът се представя в Министерството на финансите и в Сметната палата в изискуемите срокове.
 2. Изготвя тригодишните прогнози на постъпленията от местни приходи и на разходите за местните дейности на общината и ги представя в Министерство на финансите.
 3. Изготвя актуализация на бюджета за съответната година.
 4. Осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджет.
 5. Организира и контролира изпълнението на бюджета по функции, дейности и разпоредители с бюджет.
 6. Изготвя месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз и ги зарежда в електронен модул на Информационната система за общините (ИСО).
 7. Разработва поименни списъци и финансови разчети за капиталови разходи по макета от програмния продукт на Министерството на финансите.
 8. Тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз представя в Сметна палата в изискуемите срокове.
 9. Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри на съответните отчетни периоди.
 10. Осъществява електронен обмен на информация с Министерство на финансите, Сметна палата и трансфериращи министерства и организации.
 11. Изготвя и представя в Общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на текущата година. Информира периодично местната общност за изпълнение на бюджета, общинския дълг и сметките за средствата от Европейския съюз, като информацията се публикува на интернет страницата на общината.
 12. Осъществява текущото разпределение на бюджетните средства по разпоредители, видове и предназначение по предварителни заявки от разпоредителите, след прилагане на системата СФУК.
 13. Отразява промените по бюджета на общината, призтичащи от измененията във взаимоотношенията между бюджета на община Варна и Централния бюджет по видове субсидии трансфери.
 14. Изготвя анализи, информации, справки и обяснителни записки  и доклади за планираните и отчетените средства.
 15. 16. Участва в срещите с представителите на Кредитните агенции за предоставянето на необходимата информация, отнасяща се до бюджета на общината и неговото изпълнение във връзка с определяне на кредитния рейтинг на общината.

ал.2. Отдел “Финансов анализ и контрол

 1. Изготвя финансови анализи, възложени от ръководството.
 2. Участва в комисии и работни срещи за решаване на поставените задачи по заповеди на Кмета на Община Варна и изготвя предложения до ОбС-Варна, при промяна на нормативната уредба, касаеща областта на дейност.
 3. Изготвя предложения до Общински съвет-Варна за размера на дивидента, дължим от общинските търговски дружества.
 4. Изготвя отчет за състоянието на общинския дълг и отговаря за своевременното му представяне пред МФ и Сметна палата.
 5. Извършва подготвителна дейност, предхождаща и съпровождаща сключването на договори за банкови и облигационни заеми.
 6. При изготвяне и отчитане на бюджета – планира и отчита разходите за лихви и плащанията по главниците на заемите.
 7. При поемане на нов дълг – изготвя предложения до ОбС за поемане на дълг, изготвя справки и разчети, организира публично обсъждане на намеренията на общината за поемане на дълг.
 8. Приема и обобщава информация за средствата, които следва да бъдат предвидени за предстоящо съфинансиране или мостово финансиране от бюджета на общината през финансовата година по действащи проекти.
 9. Изготвя информация за индикативния годишен разчет за средства от ЕС по проекти за финансовата година. Изготвя отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС по тримесечия и годишно.
 10. Изчислява стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи-общинска собственост по Методиката. Участва в комисия по приемане на нови жилища от фонд "Ведомствен" и фонд "Резервен". Изчислява новия месечен наем на приетите жилища.
 11. Участва в изготвянето на тримесечни и годишни анализи на приходите от наеми в Община Варна, районите и кметствата и анализ на събираемостта.
 12. Отговаря на писма, молби и жалби на физически и юридически лица, наематели по договори за наем на общински жилищни и нежилищни имоти.
 13. Събира необходимите данни от ресорните дирекции, за изготвяне на План-сметка за дейност “Чистота”. След извършване на необходимите анализи и разчети изготвя и внася в Общински съвет-Варна годишната План-сметка за дейност “Чистота”.   14. Следи разходите свързани с изпълнението на план-сметка за дейност "Чистота" по дейности и направления, изготвя тримесечни, шестмесечни и годишни анализи, отчети и актуализации на План-сметка за дейност “Чистота”.        

ал.3. ОтделКонтрол бюджетни приходи

 1. Извършва планиране на собствените неданъчни приходи (с изключение на ТБО, такса детски градини, такса детски ясли, такса за ползване на домашен социален патронаж, такса за ползване на общежития) при съставянето на Бюджета на Община Варна на база предложенията на кметовете на райони и кметства, директорите на дирекции, директорите на бюджетни звена разпоредители с бюджет.
 2. Ежемесечно събира информация от районите, от общинските предприятия и различни дирекции от Община Варна и изготвя информация (отчет за изпълнението на собствените неданъчни приходи по бюджета) с изключение на ТБО, такса детски градини, такса детски ясли, такса за ползване на домашен социален патронаж, такса за ползване на общежития).
 3. Изготвя аналитични отчети по отношение събираемостта на собствените неданъчни приходи (с изключение на ТБО, такса детски градини, такса детски ясли, такса за ползване на домашен социален патронаж, такса за ползване на общежития).
 4. Анализира събираемостта на общинските такси и цени на услуги, съобразно набраната информация в електронния регистър (с изключение на ТБО, такса детски градини, такса детски ясли, такса за ползване на домашен социален патронаж, такса за ползване на общежития).
 5. Планира и осъществява постоянни и целеви проверки на физически и юридически лица относно установяване на общински вземания – такси, цени на услуги и др. (с изключение на ТБО, такса детски градини, такса детски ясли, такса за ползване на домашен социален патронаж, такса за ползване на общежития).
 6. Координира дейността си с районните администрации и работи в пряко сътрудничество с лицата от общинската администрация, имащи отношение към съответните приходи.
 7. Предава на публичните изпълнители при дирекция „Местни данъци“ на Община Варна и ТД на НАП – Варна преписки за последващи действия по събиране на дължими суми по публични общински вземания по съставени актове от инспекторите към отдела;
 8. Изготвя становища, доклади и отговори по жалби на граждани и наематели в определения за това срок. 

чл. 39. Дирекция Местни данъци

ал. 1. Отдел Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи

 1. Организира и извършва дейностите по администриране и събиране на местните данъци и такси, както и тяхното отчитане;
 2. Приема и обработва данъчни декларации и изготвя данъчни оценки;
 3. Осъществява проверка и контрол относно достоверността на данните в подадените данъчни декларации;
 4. Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица;
 5. Издава удостоверения във връзка с местните данъци;
 6. Извършва счетоводното отчитане на постъпленията от местни данъци и такси;
 7. Извършва дейностите, свързани с прилагането на административно-наказателната отговорност по Закона за местните данъци и такси;
 8. Организира доброволното изпълнение на глобите и имуществените санкции по влезли в сила наказателни постановления;
 9. Комплектова преписки по влезли в сила наказателни постановления, за които са изчерпани способите на доброволно изпълнение, и предаването им в НАП и съдебни изпълнители;
 10. Изготвя отговори до държавни и частни съдебни изпълнители и др.институции относно имущественото състояние и размера на дължимите и платените данъци и такса битови отпадъци за данъчните субекти;
 11. Изготвя периодични отчети и анализи за събираемостта на местните данъци и такса битови отпадъци

ал. 2. Отдел Контролно-ревизионни дейности и принудително събиране

 1. Извършва ревизии и проверки по местните данъци и такси;
 2. Приема искания, изготвя Актове за прихващане и възстановяване на недължимо внесени суми по ЗМДТ;
 3. Приема и обработва данъчни декларации и изготвя данъчни оценки;
 4. Осъществява проверка и контрол относно достоверността на данните в подадените данъчни декларации;
 5. Осъществява предварителен и превантивен контрол на обработените декларации по ЗМДТ.
 6. Издава удостоверения във връзка с местните данъци;
 7. Извършва дейностите, свързани с прилагането на административно-наказателната отговорност по Закона за местните данъци и такси;
 8. Предприема действия за принудително събиране на дължимите данъци и такси от неизправни длъжници;
 9. Разглежда жалби подадени от физически и юридически лица;
 10. Изготвя отговори до институции /съд, прокуратура, икономическа полиция, НАП, НОИ и др./;
 11. Налага предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 от ДОПК.

Чл.40. Дирекция Архитектура, градоустройство и устройствено планиране

ал. 1. отдел Архитектура

 1. Осъществява дейности свързани с прилагане Закона за устройство на територията и Закона за устройството на черноморското крайбрежие във връзка с инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството, въз основа на влезли в сила подробни устройствени планове (ПУП) за поземлени имоти, територии и категории строежи, както следва:

1.1. общинска и държавна собственост - сгради и съоръжения всички категории строежи;

1.2. курортни комплекси - КК ”Златни пясъци” в т.ч. в.с. „Ривиера” КК”Св.Св. Константин и Елена„ в т.ч. „Абатко” и в.с. „Слънчев ден”-сгради и съоръжения всички категории строежи;

1.3. паркове и плажове - Приморски парк, всички плажове и др. обекти и територии, дадени на концесии;

1.4. частна собственост на физически и юридически лица за всички строежи, извън тези, за които с решение на общински съвет – Варна правомощията са предоставени на районните архитекти;

 1. Обработва (проверява, подпечатва, подписва) внесените инвестиционни проекти (фази - идейна, техническа или работна) за съгласуване и одобряване от главния архитект на община Варна за строежите в поземлени имоти, територии и категории строежи по т.1 и окомплектова досие за архив към съответния акт.
 2. Подготвя разрешения за строеж и актове за узаконяване или „откази” да бъдат издадени такива за строежи в поземлените имоти, територии и категории строежи по т.1.
 3. Извършва обявяване на издадените актове на заинтересованите лица и РДНСК - Варна. Окомплектова преписките по обжалваните актове и ги изпраща на компетентния орган.
 4. Обработва (проверява, подпечатва, подписва) внесените инвестиционни проекти за промяна в одобрените проекти в обхвата на съществените изисквания към строежите и вписва забележка към издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината, като окомплектова досие за архив.
 5. Води регистър на издадените разрешения за строеж от главния архитект на Община Варна.
 6. Проверява и заверява екзекутивна документация за строежите, разрешени от главния архитект на общината и окомплектова досие за архив.
 7. Издава удостоверения и факти и обстоятелства по ЗУТ и за строежите по т.1.
 8. Отговаря (писмено или устно) на запитвания на граждани, фирми и др. По въпроси, свързани с инвестиционното проектиране (съгласуване, одобряване, разрешаване, промяна) за строежите по т.1.
 9. Води регистър на издадените технически паспорти.

ал.2. Отдел Кадастър и регулация

 1. Организира изработването на нови специализирани (за устройствено планиране) кадастрални карти в т.ч. и на подземни проводи и съоръжения.
 2. Изпълнява общата политика на общината по поддържане на регулационните изменения, както и на кадастралните планове и регистрите към тях, за териториите без одобрена кадастрална карта.
 3. Съхранява оригинали и копия на всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения.
 4. Извършва текущо попълване и извършва промени на действащи кадастрални планове (за териториите без одобрена кадастрална карта) и регулационните планове въз основа на влезли в сила заповеди за одобряването им и предадени от проектантите цифрови модели в одобрения държавен формат и трасировъчни планове към тях.
 5. Извършва текущо попълване и промени на съществуващите планове на подземните проводи и съоръжения и новоизработените специализирани кадастрални карти.
 6. Издава скици, скици за визи и справки по подробните устройствени планове на обекти собственост на общината, държавата, физически и юридически лица за териториите на кк. ”Св.Св. Константин и Елена” (включващ ВС “Абатко” и кк.”Слънчев ден”), кк. “Ривиера”, “Приморски парк” и Южна промишлена зона (включително и “Морска гара”);
 7. Издава скици и удостоверения по чл. 13, ал. 5 и 6 от ЗСПЗЗ.
 8. Издава удостоверения по чл. 52 от ЗКИР, за териториите без одобрена кадастрална карта, както и удостоверения по чл. 74 от ЗУТ.
 9. Издава скици и удостоверения по съдебни удостоверения и за обстоятелствени проверки.
 10. Издава скици за заповед по чл. 16 от ЗУТ за териториите за които гл. архитект на община Варна издава разрешения за строеж.
 11. Извършва въводи във владение на възстановени имоти по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ за имоти попадащи в строителни граници.
 12. Издава констативен акт за установяване съответствието на строежа съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗУТ за обекти с Разрешение за строеж от община Варна.
 13. Съгласува делби на поземлени имоти за съответствие с чл. 19 и чл. 200 от ЗУТ за районите, за които няма одобрена кадастрална карта;
 14. Заверява инвестиционни проекти, част “Геодезия”, за обекти за които ще се издава разрешение за строеж от община Варна.
 15. Поддържа информационната система на кадастъра (за териториите без одобрена кадастрална карта), специализирания кадастър и подробните устройствени планове.
 16. Издава удостоверения по чл. 17 от ЗУЧК.
 17. Отговаря (писмено или устно) на запитвания на граждани, фирми и други по въпроси, свързани с прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър за територията на община Варна.
 18. Осигурява участие в специализирани комисии на община Варна и общински съвет - Варна.

ал.3. Отдел „Устройство на територията“

 1. Създава, обявява и обжалва влизането в сила на ПУП и техните изменения.
 2. Изготвя програми, задания и становища във връзка с проектирането на устройствените схеми и планове.
 3. Осигурява целесъобразно устройство на урбанизираните, земеделски, горски, защитени и нарушени територии, съгласно действащия ПУП и Специфичните правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на гр. Варна;
 4. Провежда процедури по допускане, обявяване и одобряване на ПУП, във връзка с чл.124а, ал.2;чл.129, ал.1 от ЗУТ. Съхранява наличните застроителни планове по микрорайони.
 5. Провежда процедури по обявяване и съгласуване с Общински съвет на ПУП, попадащи на територията на селищните образувания с национално значение - кк „Златни пясъци” в т.ч. в.с.”Ривиера”; кк ”Св.Св. Константин и Елена” в т.ч. „Абатко” и в.с. „Слънчев ден”.
 6. Подготвя за разглеждане и докладване на ЕСУТ - община Варна схемите по чл.56 от ЗУТ за териториите на селищните образувания с национално значение, подлежащи на утвърждаване от министъра на РРБ съгласно чл. 13, ал.3 от ЗУЧК.
 7. Подготвя за разглеждане и докладване на ЕСУТ- община Варна схемите по чл.56 от ЗУТ за териториите на морските плажове, подлежащи на съгласуване с МРРБ, преди тяхното одобряване от главния архитект на община Варна.
 8. Подготвя преписки към ПУП, подлежащи на одобряване от министъра на РРБ.
 9. Води регистър на заповедите за допускане изработването на ПУП.
 10. Подготвя визи за проектиране въз основа на влезли в сила ПУП за имоти, територии и категории строежи, за които главният архитект на общината издава разрешения за строеж.
 11. Издава удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ във връзка със създаването, изменението и одобряването на ПУП и за съществуващи сгради, попадащи под закрила на „Закона за културното наследство”.
 12. Отговаря (писмено или устно) на запитвания на граждани, фирми и други по въпроси, свързани със създаване, одобряване и изменение на ПУП.
 13. Участва в процедурите по съгласуване на предварителния (окончателния) проект на ОУП.

13.1. участва в обществени обсъждания;

13.2. участва в обобщаване  на резултатите и анализ на получената информация по съгласуванията и предложенията по предварителния и окончателния проект за ОУП;

13.3. изготвя доклад за представяне на обобщената информация за органа, компетентен да приеме ОУП.

 1. Изпълнява проектно-проучвателни работи по неотложни проблеми на ОУП.
 2. Поддържа ОУП и осигурява изпълнението му.
 3. Подготвя ежегоден отчет (доклад) за изпълнението на Общия устройствен план (ОУП ) пред общински съвет- Варна.
 4. Отговаря (писмено или устно) на запитвания на граждани, фирми и други по въпроси, свързани с етапите на изработването и процедирането на ОУП.

ал. 4. Отдел “Недвижимо културно наследство

 1. Осъществява дейности, свързани с прилагане на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за културното наследство (ЗКН) и подзаконовите нормативни актове към тях по отношение на имоти в защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство на територията на община Варна и Североизточен планов икономически район.
 2. Прилага Общия устройствен план, подробните устройствени планове в поземлените имоти на територията на община Варна по отношение на защитени територии за опазване на културното наследство.
 3. В съответствие с действащата нормативна уредба разглежда и проверява искания за намеси и инвестиционни проекти в защитени територии за опазване на културното наследство.
 4. Изготвя експертни становища в предвидените от ЗКН случаи, окомплектова преписки, предлага решения по предоставените за съгласуване инвестиционни проекти.
 5. Издава писмени становища по чл. 84, ал. 2, т. 2 за недвижими културни ценности, които не са категории „световно“ и „национално“ значение, намиращи се в общините от съответния планов икономически район.
 6. Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи по отношение на обекти – НКЦ, и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба.
 7. Дава становища и консултации (устни и писмени) по прилагане на действащата нормативна уредба във връзка с процедурни и методически въпроси относно опазването на недвижимите културни ценности, свързани с устройствени и инвестиционни проекти, както и по други проблеми, по които работи.
 8. Води регистър на НКЦ на територията на община Варна и Североизточен планов икономически район, досиета за всеки обект със статут на НКЦ.
 9. Взаимодейства с културни институти, с научни и други организации в страната и чужбина в областта на недвижимото културно наследство.

Чл. 41. Дирекция Инженерна инфраструктура и благоустрояване

  Ал. 1. Отдел „Общинска инфраструктура”

 1. Подготвя бюджетни програми за развитието и експлоатацията на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояването на територията на община Варна.
 2. Възлага задачи свързани с поддръжката на пътната мрежа, зимното поддържане, хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.
 3. Съвместно с общинското предприятие “Инвестиционна политика” контролира и отчита дейността по пътното и зимното поддържане на пътната мрежа.
 4. Участва в подготвянето на задания за проектиране за обекти на общинската инфраструктура.
 5. 5. Определя маршрути за движение при превозване на извънгабаритни товари, пренос на бетон и строителни материали.
 6. 6. Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, свързани с общинската инфраструктура и благоустрояването, извършва огледи и се произнася по тях съобразно действащата нормативна уредба.
 7. 7. Отговаря за поддържане на регистри и база данни за улично осветление на община Варна. Следи за разхода на ел. енергия за улично осветление на територията на общината. Подготвя възлагателни писма свързани с поддържането и ремонта на улично, парково и алейно осветление.
 8. 8. Отговаря за поддържането на актуални списъци за фонтани и чешми общинска собственост. Следи за разхода на вода. Подготвя възлагателни писма свързани с ремонта и поддържането на общинските фонтани и чешми.
 9. 9. Съвместно с общинското предприятие “Инвестиционна политика” контролира и отчита дейността по поддръжката на общинската инфраструктура.
 10. 10. Подготвя заповеди за отсичане на дълготрайни декоративни дървета, издава становища и предписания за компенсационни озеленителни и залесителни програми. Поддържа регистър на зелените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на Общината.
 11. 11. Възлага задачи свързани с поддръжката на зелените площи и резитбите, и обекти за благоустрояване.
 12. 12. Контролира и отчита дейността по поддръжката на зелените площи и резитбите.
 13. 13. Подготвя проекти за финансиране от фондове, следене и контрол на инвестициите и качеството.
 14. 14. Предлага експертни решения по проблеми свързани с общинската инфраструктура и благоустрояване, при реализирането на нови обекти и при поддържането на съществуващите.
 15. Разглежда, проверява и контролира инвестиционни проекти по част „Геология” за които са постъпили искания за издаване на разрешения за строеж в дирекция АГУП.
 16. Определя обхват и издава скици за инженерно-геоложки проучвания за райони с наложена строителна забрана.
 17. Подготвя заповеди за свободен достъп за извършване на дейности и мероприятия при бедствия, аварии и катастрофи и изпълнение на комплексни геозащитни проекти.
 18. 18. Участва в общински експертен съвет за обекти на инженерната инфраструктура.
 19. 19. Участва в държавни приемателни комисии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и благоустрояването на територията на община Варна.     

Ал. 2. Отдел „Инфраструктурни проекти”

 1. Осъществява координация и контрол по издаването на строителни книжа и документи за елементи на техническата инфраструктура в областта на енергетиката, топло- и газоснабдяването, електронните съобщения и водното строителство, възобновяемите енергийни източници, на пътната инфраструктура и благоустрояването на територията на община Варна в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове.
 2. Предлага експертни оценки и решения по проблемите на развитието на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояването на територията на община Варна.
 3. Участва в подготовката на бюджетни и перспективни програми за развитието и експлоатацията на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояването на територията на община Варна;.
 4. Осъществява координация и контрол по разработването на инвестиционни проекти за инфраструктурни общински обекти. Осигурява необходимата съгласуваност на основание чл. 71 ЗУТ при полагане и изграждане на различните видове мрежи и съоръжения.
 5. Осигурява прилагането на устройствени планове – специализирани схеми към общия устройствен план (ОУП) и подробните устройствени планове (ПУП), разработени за община Варна.
 6. Разглежда, проверява, координира и контролира инвестиционни проекти по част „ВиК”, „Електро”, „Енергийна ефективност”, „Газоснабдяване”, „ОВК”, „ВОД”, „Озеленяване”, „Геология” и „ПБЗ” за жилищни, административни и др. сгради, за които са постъпили искания за издаване на разрешения за строеж в дирекция АГУП.
 7. Съгласно изискванията на нормативната уредба, разглежда и проверява инвестиционни проекти, окомплектова преписки и подготвя разрешения за строеж или отказ да бъдат издадени такива за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на община Варна, включващи:

          7.1. водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

          7.2. енергоснабдителни мрежи и съоръжения;

          7.3. електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

          7.4. газоснабдителни мрежи и съоръжения;

          7.5. топлоснабдителни мрежи и съоръжения;

          7.6. пътища, улици и транспортни мрежи и съоръжения;

          7.7. възобновяеми и алтернативни енергийни източници;

          7.8. озеленяване и благоустрояване.

 1. Заверява екзекутивна документация за строежите по т. 7.
 2. Архивира и води регистър на издадените в дирекция ИИБ разрешения за строеж.
 3. Подготвя за издаване от главния архитект на община Варна визи за проучване и проектиране на елементи от допълващо застрояване за обекти на техническата инфраструктура.
 4. Изготвя становища за временни обекти.
 5. Организира и участва в общински експертен съвет за обекти на техническата инфраструктура и изготвя протоколи с решенията на съвета.
 6. Участва в експертни съвети по устройство на територията и такива към РИОСВ и МОСВ.
 7. Участва в държавни приемателни комисии за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояването на територията на община Варна за обекти по т. 6 и 7.
 8. Извършва огледи, отговаря на жалби, сигнали и запитвания на физически и юридически лица.
 9. Отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Варна.       

ал. 3. Отдел “Паспортизация и регистрация на строежи”

 1. 1. Проверява документите внесени за регистрация на строежите от четвърта и пета категория, за които разрешението за строеж е издадено от главен архитект на община Варна, подготвя удостоверение за въвеждане в експлоатация или “отказ” да бъде издадено такова и окомплектова досие за архив към всяко удостоверение.
 2. 2. Води регистър на въведените в експлоатация строежи по т. 1.
 3. 3. Организира и провежда дейността във връзка с чл. 195 от ЗУТ (свиква комисия, изслушва заинтересованите страни, събира служебно информация, извършва оглед, изготвя и подписва Констативен протокол за резултати от извършения оглед, при необходимост, подготвя Заповеди за премахване или поправяне съгласно чл. 195, ал. 4 и чл. 195, ал. 6 от ЗУТ) за строежи общинска, държавна и частна собственост, разположени на територията на община Варна. Самостоятелно или съвместно с общинското предприятие “Инвестиционна политика” контролира и отчита дейността по премахване или поправяне на строежи.
 4. 4. Води регистър на заповедите по чл. 195 от ЗУТ.
 5. Регистрира технически паспорти за обекти на техническата инфраструктура и води електронен регистър за тях.
 6. Извършва проверка на внесени документи във връзка с изпълнение на задълженията на органа издал разрешенията за строеж да замести поканена, но неявила се страна в подписването на протоколи по Наредба №3/2003 г. и подготвя служебен подпис или отказ за полагането му.
 7. Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съобразно действащата нормативна уредба.
 8. Разглежда искания за прилагане на §6 от ПРЗ на Наредба 2/2003 г. и води регистър за издадените становища.
 9. Разглежда заявления за подготовка на искания за назначаване на Държавна приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползване за строежи на техническата инфраструктура и води регистър на исканията.
 10. Подпомага общинското ръководство в процеса на общинското енергийно планиране чрез:

         10.1. изготвяне на стратегии, планове и периодични отчети, както и извършване на контрол по изпълнението на приоритети, цели и резултати, свързани с устойчивото енергийно развитие на община Варна. Координира взаимодействието между национални, областни и общински структури и организации относно енергийната ефективност;

         10.2. прилагане на нормативната уредба в областта за енергийната ефективност и ВЕИ в общинския сграден фонд и жилищните сгради;

         10.3. разработване на проекти, финансирани от ЕС и други международни фондове, свързани с енергийната ефективност и координира дейностите по изпълнението им;

         10.4. изготвяне на технически задания, организиране и контролиране на процеса на възлагане на обществени поръчки за повишаване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ в сградите, транспорта, промишлеността и др.;

         10.5. мобилизиране на обществена подкрепа за устойчивото енергийно развитие на община Варна;

         10.6. актуализиране на информационната база данни за енергийното състояние на общинския сграден фонд;        

Чл.42. Дирекция Общинска собственост, икономика и стопански дейности”

ал.1.  Отдел “Общинска собственост”

 1. Проучва недвижими имоти и съставя актове за общинска собственост в съответствие със ЗОС и Наредба № 8/17.12.2009 г. на МРРБ и МП.
 2. Провежда процедури по придобиване в собственост на имоти – държавна собственост или право на управление в полза на Община Варна върху имоти – държавна собственост.
 3. Провежда процедури за отписване на имоти – общинска собственост, с правно основание чл.64, ал.1 от ЗОС.
 4. Провежда процедури по проучване, с цел издаване на удостоверения за обстоятелствени проверки за признаване право на собственост от ГПК.
 5. Провежда процедури по проучване, с цел издаване на удостоверения относно собствеността на недвижими имоти.
 6. Провежда процедури по проучване, с цел издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти.
 7. Издава удостоверения, относно отчуждаване на имот.
 8. Изготвя заповеди за учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот, за издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната инфраструктура.
 9. Изготвя заповеди по реда на чл.16, ал.1 от ЗУТ.
 10. Провежда процедури по ЗУТ за имоти – общинска собственост.
 11. Провежда процедури по ЗКИР за имоти – общинска собственост.
 12. Комплектова преписки по съдебни дела, в които Община Варна е привлечена като заинтересована страна.
 13. Изготвя предложения до Общински съвет – Варна за провеждане на управленски действия или разпоредителни сделки с недвижими имоти или движими вещи – общинска собственост.
 14. Подготвя и организира провеждането на публични търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 15. Подготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти, които се владеят без правно основание или не се ползват по предназначение.
 16. Подпомага работата на общинската комисия по приватизация и изготвя предложения до Общински съвет - Варна за приватизация на общински обекти, с решение на КПСК.
 17. Организира провеждането на публични търгове и публично оповестени конкурси за приватизация на обекти – общинска собственост, изготвя договори за продажба на предвидените за приватизация обекти и подпомага осъществяването на следприватизационен контрол по реализирани приватизационни сделки.
 18. Подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, като предоставя информация на Национален концесионен регистър.
 19. Открива и провежда процедури по отчуждаване на имоти – частна собственост, във връзка с изграждане на обекти – публична общинска собственост или обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост.
 20. Поддържа определени по ЗОС и Наредба № 8/17.12.2009 г. на МРРБ и МП публични регистри за недвижими имоти - публична и частна общинска собственост.
 21. Поддържа публичен регистър за проведени разпоредителни сделки с недвижими имоти – общинска собственост.           

ал.2. Отдел "Земеделие"

 1. Изготвя и съобщава заповедите по §4к, ал.7 от ЗСПЗЗ за признаване и възстановяване на собствеността, комплектова жалбите по тези заповеди до съответния съд по компетентност по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 2. Изготвя оценки на земи в територии по § 4 ЗСПЗЗ.
 3. Изготвя заповедите за одобряването на оценки на земи в територии по §4 ЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица за административното производство, окомплектова жалбите по тези заповеди до съответния съд по компетентност по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 4. Изготвя, съобщава и изпълнява заповеди за изземване на земеделски земи, които се владеят без правно основание.
 5. Участва във всички комисии, касаещи дейността на отдела, установяване на нанесени щети за земеделски имоти, участва в комисии по рекултивации на терени по ЗОЗЗ, подпомага определянето на право на преминаване на граждани до имотите им съобразно ЗОСИ, участва в постоянните комисии за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазването на пчелните семейства от отравяне.
 6. Участва в комисии по приемане на помощни кадастрални планове и планове на новообразуваните имоти в територии по § 4 ЗСПЗЗ, участва в комисии по разглеждане на жалби, молби и възражения по тях.
 7. Ръководи, организира и осъществява цялостната дейност по изменение на влезли в сила ПНИ на територията на Община Варна, включваща:

         -уведомяване на засегнатите лица за започнала процедура по изменение на влезли в сила ПНИ;

         -участие   в   комисии   по  разглеждане   на  постъпилите   искания   за изменение;

         -осигуряване на техническо и информационно обслужване на дейността на комисията;

         -изготвяне на заповедите за изменение на ПНИ за териториите, за които няма одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри;

         -съобщаване на заповедите, окомплектоване на жалбите по тези заповеди до съответния съд по компетентност по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 1. Извършва разгласяване съгласно §4к, ал.6 ЗСПЗЗ на одобрени със заповед на Областен управител Планове на новообразувани имоти. Извършва Разгласяване на приети ПНИ на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ.
 2. Във връзка с изготвяне на протоколи за въвод във владение на основание чл. 33, ал.2 ЗСПЗЗ на собствениците с придобито или възстановено право на собственост върху имоти попадащи в териториите по §4 ЗСПЗЗ:

         -уведомява заинтересованите лица за датата на която ще бъдат въведени във владение, като се връчи протокола за въвод във владение на собствениците;

         -извършва оглед на място на новообразувания имот;

         -извършване на въвод във владение по определен график;

 1. Изготвя обявления и съобщава заповеди за сключени споразумения за ползване на земеделски земи между собственици и ползватели.
 2. Изготвя и съобщава заповеди за осигуряване на пространствена изолация.
 3. Изготвя и съобщава заповеди за определяне на горски територии в които се забранява паша на селскостопански животни.
 4. Извършва действия и оказва съдействие по разгласяване на информация за мерките предприети от МЗХ в областта на селското стопанство до земеделските производители.
 5. Изготвя график за извършването на пролетен профилактичен преглед на пчелните семейства на територията на община Варна.
 6. Подготвя документацията по преписки постъпили във връзка с § 29 от ЗИД на ЗСПЗЗ.
 7. Подготвя документацията по преписки постъпили във връзка с обезщетения за територията на община Варна, съгласно ЗСПЗЗ.
 8. Събира, обобщава и предоставя информация по ЗПч, ЗВСН, ЗВМД, ЗСПЗЗ и др. по искания на МЗГ, ОДЗ, ОСЗ и други институции.
 9. Подготвя документацията по преписки във връзка със съставяне на актове за административни нарушения по ЗСПЗЗ.

ал. 3. Отдел “Общинска икономика, транспорт и реклама”

 1. Води публичен регистър на общинските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината.
 2. Комплектова дела на общинските еднолични търговски дружества, на търговските дружества, в които община Варна е акционер или съдружник и на общинските предприятия.
 3. Подготвя предложения до ОбС, становища и доклади, касаещи дейността общинските дружества, предприятия и дружествата с общинско участие.
 4. Изготвя договорите за възлагане управлението на управителите и съветите на директорите на ЕООД и ЕАД.
 5. Участва в комисии при извършване на проверки по отношение финансово-икономическото състояние на дружествата.
 6. Участва при подготвяне на становища, доклади и предлага решения по материали и проблеми, свързани с икономическото развитие на Община Варна.
 7. Обработва искания за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на Община Варна. При необходимост извършва огледи на място. Внася исканията за разглеждане в комисия по реклама и подготвя договори и разрешения за монтаж.
 8. Извършва периодични огледи на рекламно-информационните съоръжения за договорените рекламни площи и годността на съоръженията.
 9. Изготвя ежемесечни справки за дължимите наеми-реклама и ги представя в отдел “Счетоводство”.
 10. Ежедневно отразява постъпленията от наеми, лихви и такси по рекламните преписки и договори в Информационната система за управление на Община Варна.
 11. Изготвяне на становища и маршрутни разписания, оптимизиране и съгласуване на транспортните схеми във всички техни видове:

         - общинска;

         - областна;

         - републиканска.

 1. Контролира и заверява предложенията за временна организация на движението.
 2. Организира издаването на различните видове абонаментни карти по решения на ОбС-Варна и други нормативни документи – координира работата на транспортните фирми.
 3. Получава и обработва информация от транспортните дружества свързана с разпределянето на средства от републиканския и общински бюджет за компенсиране на автобусния транспорт – проверява и изчислява  получените справки, изготвя и съгласува разпределението на средствата, изготвя и съгласува  споразумения за фактически извършена транспортна услуга.
 4. Изготвя, отчита и анализира финансовите потоци насочени към превозвачите, включително от общинския и републикански бюджет.
 5. Организира процеса по проверка и обработка на документи свързани с извършване на административни услуги:

         16.1. издава и заверява на маршрутни разписания за автобусен превоз на пътници по линии от републиканската и областната транспортни схеми;

         16.2. издава  разрешение за таксиметров превоз на пътници и издаване на комплект от 2 броя стикери към разрешението;

         16.3. определя място за спирка по международни автобусни линии.

 1. Участва в огледи и проверки, относно състоянието и местоположението на автобусните спирки.
 2. Проучва и отговоря на сигнали и предложения на граждани, фирми и др., касаещи обслужването на транспортната схема, вътрешна кореспонденция, изготвяне на становища и информации към други дирекции.
 3. Подготвя документи и участие в Комисия по транспортни схеми при Община Варна.
 4. Подготвя информация към ИА „Автомобилна администрация“ - Варна и други ведомства - НАП, МТИТС и др.
 5. Изготвя отчети до ИА „Автомобилна администрация“ за предоставените и разходвани средства от РБ за транспорта. 

Чл.43. Дирекция „Туризъм“

ал.1. Отдел „Категоризация”

 1. Организира и подпомага работата на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти.
 2. Прилага процедурите за категоризация на заведенията за хранене и развлечение, средствата за подслон и местата за настаняване, като извършва проверки на място в туристическите обекти за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория.
 3. Организира приемането и обработката на подадените по електронен път заявления за категоризация на туристическите обекти.
 4. Поддържа общинския регистър на категоризираните туристически обекти на територията на общината – Част от Националния туристически регистър.
 5. Уведомява Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за настъпили промени в обстоятелствата на търговците за отразяването им в Националния туристически регистър.
 6. Подготвя заповеди за определяне, за отказ, за прекратяване, за спиране, за понижаване или за промяна категорията на туристическите обекти.
 7. Организира издаването на категорийната символика на туристическите обекти;
 8. Изготвя експертни анализи и становища по проблеми, свързани с категоризиране на туристическите обекти и по други въпроси, свързани със състоянието и с развитието на туризма в община Варна.

ал.2. Отдел „Маркетинг, реклама и анализи”

 1. Извършва маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за туристическия продукт на общината, които да служат за основа при разработването на рекламните и комуникационните кампании.
 2. Организира участието на общината в национални и международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма.
 3. Участва в организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма, като бизнес - срещи, форуми, семинари, конференции, панаири и др.
 4. Презентира и рекламира Община Варна, като туристическа дестинация у нас и в чужбина.
 5. Извършва проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността.
 6. Организира и консултира изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи Варна, като атрактивна туристическа дестинация.
 7. Организира заседанията на Консултативния съвет по туризъм и води протоколите от заседанията.
 8. Събира статистическа информация и поддържа информационна база данни за туризма на територията на общината.
 9. Организира и подпомага участието на Община Варна в организацията за управление на туристическия район.
 10. Подпомага взаимодействието и членството на общината в туристически сдружения.
 11. Обработва постъпили заявления и документи, необходими за развитие на търговската дейност на територията на община Варна.
 12. Разглежда подадените документи, необходими за заверка на регистри за търговия с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им, и ги проверява за съответствие с нормативно установените изисквания.
 13. Води регистър, организира заверката на дневниците за покупка и продажба на отломките и отпадъците от черни и цветни метали на площадките на територията на община Варна.
 14. Събира, анализира и съхранява данни за морската политика и нормативната база, която има влияние върху дейността на Община Варна.
 15. Изработва предложения за дългосрочно и оперативно планиране по въпроси, засягащи морската политика на община Варна и за развитието на крайбрежната зона.       

ал.3. Туристически информационен център

 1. Осигурява туристическа информация за жителите и гостите на града.
 2. Подпомага рекламно – информационната дейност у нас и в чужбина. 

Чл.44. Дирекция “Култура и духовно развитие

ал.1. Отдел „Градски празници и чествания

 1. Ежегодно изработва културен календар на Община Варна на основата на съществуващите традиции.
 2. Осъществява организацията и провеждането на общоградски чествания на националните и регионални празници.
 3. Осигурява организационно отбелязването на бележити дати и събития от световен, национален и регионален характер.
 4. Инициира и осигурява провеждането на нови прояви, които обогатяват традицията чрез използването на съвременни изразни средства и технологии.
 5. Използва всички дейности и прояви за развиване на духовните процеси, свързани с патриотичното и художественото възпитание на децата и младежите за тяхното приобщаване и активно участие в тях.
 6. Заедно с другите специализирани дирекции разработва и реализира проекти за естетизация на градската среда в зоните на традиционни общоградски чествания.
 7. Поддържа и постоянно актуализира информационна база данни за състоянието на съюзи, асоциации и други патриотични организации и личности на територията на общината.
 8. Координира и подпомага на експертно, методическо и нормативно равнище дейностите на професионалните културни институти, на общинските и регионални институти, културни организации и учреждения, творчески съюзи и сдружения на територията на Варна за реализиране на културната политика на Община Варна.
 9. Координира дейността на Регионалния исторически музей, Градската художествена галерия, Галерията за графично изкуство и Регионалната библиотека, както и на сцена „Раковина” и на възобновения Театър на поезията.
 10. Съвместно с НИНКН провежда дейност по отношение на идентифицирането, декларирането, утвърждаването, обнародването и регистрирането на паметниците на културата. Упражнява ръководство и надзор при изпълнение на работни проекти, съгласувани с НИНКН за реставрация на сгради – паметници на културата.
 11. Оптимизира инфраструктурата за общоградски празнични прояви чрез поддържане на съществуващата материална база и разширяването й чрез нови паметни и музейни пространства.
 12. Осъществява координация и оказва организационна и методическа помощ за провеждане на чествания, инициирани от други организации и институции.
 13. Провежда форми и инициативи за разширяване обществената основа на развитие на културните процеси чрез ефективно използване на интелектуалния потенциал на местната интелигенция и сътрудничество с неправителствени организации и частни структури, работещи в областта на празнично-обредната дейност.
 14. Създава условия за подпомагане изявите на творческата общност, свързани с чествания на годишнини и други празнични поводи.
 15. Осигурява и отчита финансирането на дейност „Читалища”. Оказва методическа помощ и връзки с обществеността на читалищните настоятелства за превръщане на читалищата в съвременни културни средища, особено в селата и в отдалечените от градския център квартали;
 16. Участвува в работата на обществени, експертни и консултативни съвети и комисии.

ал.2. Отдел „Фестивали и проекти”

 1. Подпомага развитието на високата професионална култура, фестивалите, конкурсите, любителското творчество и други форми.
 2. Организира и подпомага провеждането на международните фестивали и конкурси, които са част от културния календар на Община Варна.
 3. Оптимизира инфраструктурата за културни дейности чрез поддържане на съществуващата материална база и разширяването й чрез усвояване на нови, нетрадиционни пространства.
 4. Координира и участва в реализиране на международни програми за сътрудничество в областите на изкуството и културата.
 5. Поддържа контакти, инициира и координира съвместни дейности и проекти с Министерството на културата, чуждестранните културни центрове в България, международни фондации, културни служби към посолства и други подобни институции.
 6. Разработва проекти и участва в международни програми за стимулиране на европейските интеграционни процеси в сферата на културното сътрудничество.
 7. Организира и провежда международни фестивали и конкурси, както следва: ММХК „Проф.Георги Димитров”, МТФ „Варненско лято”; ммф „Варненско лято”, Летни научни срещи, Лятна музикална академия, Международен джаз фестивал, Международен фолклорен фестивал, Международен балетен конкурс, Международен фестивал на кукленото изкуство „Златният делфин”.
 8. Осъществява координация и оказва организационна и методическа помощ за провеждане на фестивали, конкурси и крупни културни прояви, инициирани от други организации и институции.
 9. Участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети и комисии.

Чл.45. Дирекция “Образование и младежки дейности”

ал. 1. Отдел “Образование”

 1. 1. Разработва общински стратегии за развитие на образованието и реализира програми, свързани с постигането на целите на националната и общинската образователна политика.
 2. Формира, анализира и провежда политики, обезпечаващи образователните процеси в системата на средното образование.
 3. Гарантира равен достъп до качествен и ефективен образователен процес и достъпна архитектурна среда.
 4. Осъществява мониторинг на общинската образователна система с цел оптимизиране училищната мрежа, осигуряване на социалните функции на учебните и детски заведения – включващо образование на деца със специални образователни потребности и образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение.
 5. Организира, координира и контролира обхвата на децата в подготвителните групи в детските градини и училища и задължителното обучение до 16-годишна възраст в общинските училища.
 6. Координира и контролира дейността на общинските детски заведения, взаимодейства с частните детски заведения и училища в сферата на компетенциите си, предвидени от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПУО) и други нормативни актове.
 7. Прогнозира, планира и обезпечава подготовката на управленски кадри за общинската предучилищна система.
 8. Осигурява развитие на човешките ресурси чрез повишаване квалификацията и насърчаване на педагогическите и управленски кадри в системата на средното образование във Варна.
 9. Осигурява организационните предпоставки и координира работата с общински дирекции и държавни органи и институции с цел създаване на ефективни условия за детското хранене, за здравното обслужване на децата и учениците, за сигурността и защитата в критични ситуации на децата и учениците в детските градини и училищата.
 10. Координира дейностите по осигуряването на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и от учениците от І до VІІ клас в общинските детски градини и училища.
 11. Проучва състоянието на потребностите, интересите и проблемите на училищната общност; координира и контролира дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на общината.
 12. Осъществява специална закрила на учениците и студентите с изявени дарби.
 13. Информира, мотивира и създава организация за участие на училищните общности за участие в общоградски празници и чествания и в масови ученически прояви с комплексен възпитателен ефект – изложения, фестивали, форуми и др.
 14. Участва в работата на експертни комисии, обществени съвети на детски градини и училища, постоянни комисии към Общински съвет –Варна, както и други, предвидени от ЗПУО и други нормативни актове.

ал. 2. Отдел “Управление на финансовите ресурси”

 1. Разработва, съгласува, актуализира и разпределя бюджетните средства за образование, контролира начина на изразходването им, финансовата отчетност и целесъобразност на разходите.
 2. Осъществява контрол на процесите на финансова дисциплина.
 3. Осъществява контрол за правилно водене на първичните счетоводни документи, разходването на парични средства и материални ресурси в Дирекция ОМД.
 4. Обобщава тримесечни оборотни ведомости на второстепенните разпоредители с бюджет от функция „Образование“, при строг контрол по:

         - съответствие на параграфите от ЕБК за приходите и разходите, със съответстващите им счетоводни сметки;

         - спазване на равнения и взаимовръзки между разходните счетоводни сметки от СБП и разходните параграфи на ЕБК и приходните счетоводни сметки с приходните параграфи по ЕБК. При констатирани разлики, същите следва да са логични и обясними и да са подкрепени със съответните разшифровки по параграфи, счетоводни сметки, първични счетоводни документи и обяснителни записки;

       - изпълнение на изискването за ползване задължително и единствено на параграфи и подпараграфи от ЕБК утвърден от Министерство на финансите.

 1. Обобщава справките за поети ангажименти на всички второстепенни разпоредители с бюджет от функция „Образование“, при строг контрол по изчерпването на финансовия ресурс на всеки договор и срокове.
 2. Контролира законосъобразното изразходване на средствата по общинските програми - „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение“, „Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби“, „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри “, “Програма младежки дейности”.
 3. Методически ръководи и контролира дейностите по организацията, събирането, обработването на икономическата информация, изготвянето на ежемесечни и периодични отчети за изпълнението на бюджета и спазването на нормативната база.
 4. Контролира изпълнението на изискванията по СФУК на Община Варна и съответствието на поетото задължение по бюджетни параграфи и наличие на бюджетен кредит в дирекцията.
 5. Контролира и следи своевременното представяне, проверка и подписване на трудови договори и допълнителни споразумения за работните заплати на директори на общински детски градини и на служителите назначени по трудово правоотношение от дирекция ОМД.
 6. Разработва проект за бюджет на функция "Образование" и разпределението му по дейности и второстепенни разпоредители с бюджет от функция „Образование“ за финансовата година.
 7. Изготвя актуализиран бюджет на функция „Образование“ за съответната година.
 8. Изготвя тригодишна прогноза за бюджета на местни дейности от функция „Образование“.
 9. Изготвя информация по тримесечие и за годината за изпълнението на бюджета на функция „Образование“.
 10. Разработва капиталовата програма на функция „Образование“ по дейности и обекти.
 11. Участва в конкурси по ЗОП, осъществява пряка връзка с общинското предприятие "Инвестиционна политика" за изпълнение на ремонтите в учебни и детски заведения съгласно приет алгоритъм.
 12. Изготвя, съгласува и подписва заповеди, участва в разработването на проекти и програми и предложения до Общински съвет, договори, анекси и др. след възлагане от директора на дирекцията. Участва при необходимост в работата на постоянните комисии по "Наука и образование " и „Финанси и бюджет“ и изпълняване решенията на Общински съвет.
 13. Оказва методическа помощ и дава указания по правилното приложение на нормативните актове, касаещи дейността на отдела.

         18.Осъществява предварителен контрол преди сключване на договор за отдаване под наем на части публична общинска собственост от учебни и детски заведения.

         19.Изготвя информация за готовността  на материално-техническата база на учебни и детски заведения за  учебната година.

 1. Дава предложения на началник на звено за вътрешен одит за включване на второстепенни разпоредители с бюджет от функция „Образование“ в годишния план за одит.
 2. Изготвя на всяко тримесечие информация до началника на РУО на МОН – Варна с резултатите от извършените одити в общински училища.

ал.3. Отдел “Младежки дейности”

 1. Разработва и реализира общинска стратегия за младежка политика.
 2. Подготвя, организира, координира и реализира програми, свързани с постигането на стратегическите цели на общинската младежка политика.
 3. Гарантира диалога и участието на младежките организации, като партньори, при формирането на общинската политика за младежта.
 4. Проучва и анализира състоянието на потребностите, интересите и проблемите на младежта.
 5. Инициира, стимулира и подпомага младежките партньорства на всички равнища, в т.ч . и с органите на местната власт.
 6. Насърчава и подпомага осъществяването на дейности и услуги за младежта, които се изразяват във:

          - информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта;

         -  дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация;

         - дейности за организиране на свободното време;

         - насърчаване на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството и здравословния начин на живот.

 1. Създава условия за активна творческа дейност и личностна изява на младежите в рамките на свободното им време, чрез доразвиване и създаване на нови младежки пространства.
 2. Създава условия за обучаване и развиване уменията на младежки лидери, за тяхното естествено интегриране в обществените процеси на града и младежките дейности.
 3. Насърчава и подпомага младежите със специални потребности, в неравностойно социално положение и изолация, посредством конкретни инициативи и дейности.
 4. Осъществява контакти с различни организации и институции на международно, национално, регионално и местно равнище, имащи отношение към работата с младежта.
 5. Развива модели за по-тясно сътрудничество между различните участници от други сектори, които работят с млади хора.
 6. Реализира партньорства в разработването, осъществяването и мултиплицирането на значими общински проекти в посока повишаване ефективността на младежката политика и евроинтеграцията на младите хора.
 7. Последством нови информационни и комуникационни технологии осъществява издателска и информационна дейност, насочена към младите хора.
 8. Организира и реализира, в партньорство с младежки организации и структури научно-приложна, художествено-творческа и развлекателна дейност.
 9. Организира масови младежки прояви с комплексен социализиращ ефект - младежки изложения, фестивали, форуми, международен обмен и др.
 10. Взаимодейства с институции и организации, специализирани по отношение работата и реализацията на ученическа, студентска и трудеща се младеж.
 11. Съдейства за модернизирането, усъвършенстването и разширяването на базата за дейности за младежта.
 12. Осъществява методическо ръководство и контрол по реализацията и ефективното изпълнение на общинските програми и проекти за работа с младежта.
 13. Информира, обучава и насърчава младите хора за иницииране и участие в доброволчески дейности в полза на градската общност.

Чл.46. Дирекция „Спорт“

 1. Разработва и реализира Общинска стратегия за развитие на спорта.

         2.Осъществява координация, синхрон и оперативно взаимодействие между община Варна държавните и обществени институции и специализираните спортни организации.

 1. Подпомага спортните организации, осъществяващи социално значима дейност, отговарящи на изискванията на ЗФВС и ЗЮЛНЦ с цел утвърждаването на град Варна като един от водещите спортни центрове в страната.
 2. Участва в работата на ПК "Младежки дейности и спорт" и Обществен съвет по спорта.
 3. Насърчава и подпомага участието на спортни организации в специализираните програми на Европейския съюз.
 4. Съдейства при организирането и провеждането на престижни международни състезания на територията на общината.
 5. Подпомага и координира дейността на спортните клубове и дружества и туристическите дружества за подобряване на здравното и физическо развитие на гражданите и постигане на високи спортни резултати.
 6. Осигурява организирането и провеждането на ученически спортни игри.
 7. Изготвя нормативни документи за финансовото подпомагане и материално стимулиране на спортните клубове, организации, спортисти и спортни прояви, за ползването на общинската спортна база, за провеждане на начално обучение по видове спорт.
 8. Подпомага спортната и туристическата дейност на хората с увреждания, ветерании учащи.
 9. Съвместно със спортните клубове, туристическите дружества и други организации, организира масови спортни и туристически прояви.
 10. Подпомага нови нетрадиционни за Варна спортове, които набират популярност сред подрастващите.
 11. Подпомага подготовката на перспективни варненски спортисти за участието им в Олимпийски игри.
 12. Подпомага организационно спортния обмен с побратимените на Варна градове.
 13. Участва в областен съвет към областна администрация за развитие на спорта.
 14. Координира дейностите между спортните клубове и частния сектор за по-добро развитие на масовия спорт.
 15. Следва политиката на Министерството на младежта и спорта.
 16. Предлага за награждаване заслужили спортни деятели. 

чл. 47. Дирекция Превенции

I. Функционално направление Превантивно информационен център по наркотичните вещества:

 1. Подпомага организацията и контрола в изпълнението на държавната политика на местно ниво за превенция на наркоманиите в съответствие със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и свързаните подзаконови нормативни документи, национални стратегии и програми, във взаимодействие с Националния съвет по наркотичните вещества и Националния център по наркомании.
 2. Организира и контролира изпълнението на общинската политика по превенция на наркомании и реинтеграция на лица зависими от/злоупотребяващи с наркотични вещества в съответствие с общински стратегии и програми.
 3. Подпомага организацията на работа и изпълнението на решенията на Общински съвет по наркотични вещества - Варна и на Обществения съвет по рехабилитация и реинтеграция на лицата зависими от психоактивни вещества.
 4. Събира, анализира и разпространява информация в областта на намаляване търсенето на психоактивни вещества в съответствие с протоколите на Европейския мониторинг център по наркотици и наркомании и Националния фокусен център по наркотици и наркомании.
 5. Разработва, въвежда, наблюдава и оценява превантивни програми и информационно-образователни кампании.
 6. Организира и провежда обучения на професионалисти и доброволци.
 7. Разработва и разпространява превантивни материали.
 8. Организира цялостната дейност по финансовото подпомагане от община Варна на програми на НПО за превенция на наркомании и реинтеграция на зависими/злоупотребяващи лица включени в ежегодната Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора на дирекция „Превенции”.
 9. Организира и координира дейностите на общината в рамките на членството й в организацията „Европейски градове срещу наркотиците” и подпомага взаимодействието на общината с български и чуждестранни институции и организации, работещи по намаляване търсенето на психоактивни вещества.
 10. Разработва и осъществява, самостоятелно или в партньорство с други организации и институции, проекти по превенция на наркомании финансирани от национални и чуждестранни донори.

II. Функционално направление Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ”:

 1. Подпомага организацията и контрола в изпълнението на държавната политика на местно ниво за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, в съответствие с национални стратегии и програми и във взаимодействие с Националния комитет за профилактика на спин и СПИ и Министерството на здравеопазването.
 2. Организира и контролира изпълнението на общинската политика по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, в съотвествие с общински стратегии и програми.
 3. Подпомага организацията на работата и изпълнение на решенията на общинския Консултативен съвет за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ.
 4. Под организационно-методологичен контрол на Министерство на здравеопазването координира и съвместно с Консултативен съвет за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ контролира дейностите осъществявани от Местния координационен офис и неправителствените организации по компоненти 4 – 9 от Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на МЗ.
 5. Събира, анализира и разпространява информация в областта на ХИВ/СПИН и СПИ, свързана с оценка на актуалната ситуация, тенденциите и превантивната политика на отговор със специален фокус върху уязвимите групи - роми, инжектиращи наркомани, лица предоставящи платени сексуални услуги, деца с рисково поведение и др.
 6. Разработва, въвежда, наблюдава и оценява превантивни програми и информационно-образователни кампании.
 7. Организира и провежда обучения на професионалисти и доброволци.
 8. Разработва и разпространява превантивни материали.
 9. Организира цялостната дейност по финансовото подпомагане от община Варна на програми на НПО за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, включени в ежегодната Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора на дирекция „Превенции”.
 10. Подпомага работата по укрепване на европейското сътрудничество чрез съвместни дейности с международни мрежи на градове, институции и организации работещи по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ.
 11. Разработва и осъществява, самостоятелно или в партньорство с други организации и институции, проекти по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, финансирани от национални и чуждестранни донори.

III. Функционално направление Превенция на детското асоциално поведение, правонарушения и противообществени прояви:

 1. Подпомага организацията и контрола в изпълнението на държавната политика на местно ниво за борба срещу противообществените прояви и правонарушения на малолетните и непълнолетните в съответствие със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, свързаните подзаконови нормативни документи и национални стратегии и програми.
 2. Организира и контролира изпълнението на общинската политика по превенция на детското асоциално поведение и правонарушения в съответствие с общински стратегии и програми.
 3. Подпомага организацията на работа и изпълнението на решенията на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН).
 4. Под организационно-методологичен контрол на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет координира и наблюдава, съвместно с ОКБППМН, цялостната дейност на местните комисии за БППМН на територията на община Варна.
 5. Събира, анализира и разпространява информация в областта на асоциалното поведение, противообществени прояви и правонарушения при деца, в това число и подпомагане на администрирането на информационните системи GAMINO и GAMIN.
 6. Разработва, въвежда, наблюдава и оценява превантивни програми и информационно-образователни кампании в областта на асоциалното поведение, противообществени прояви и правонарушения при деца.
 7. Координира и съвместно с ОКБППМН контролира дейностите, осъществявани в центрове и кабинети за социална превенция.
 8. Организира и провежда обучения за професионалисти и доброволци.
 9. Разработва, издава и разпространява превантивни материали.
 10. Организира цялостната дейност по финансовото подпомагане от община Варна на програми на НПО за превенция на детското асоциално поведение, противообществени прояви и правонарушения, включени в ежегодната Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора на дирекция „Превенции”.
 11. Подпомага работата по укрепване на националното и европейското сътрудничество чрез съвместни дейности с български и международни мрежи на градове, институции и организации работещи по превенция на детското асоциално поведение, противообществени прояви и правонарушения.
 12. Разработва и осъществява, самостоятелно или в партньорство с други организации и институции, проекти по превенция на детското асоциално поведение, противообществени прояви и правонарушения, финансирани от национални и чуждестранни донори.

IV. Функционално направление Превенция на трафика на хора и закрила на жертвите на трафик:

 1. Подпомага организацията и контрола в изпълнението на държавната политика на местно ниво за превенция на трафика на хора и закрила на жертвите на трафик в съответствие със Закона за борба с трафика на хора, свързаните подзаконови нормативни документи, национални стратегии и програми във взаимодействие с Националната комисия за борба с трафика на хора.
 2. Организира и контролира изпълнението на общинската политика по превенция на трафика на хора в съответствие с общински стратегии и програми.
 3. Подпомага организацията на работа и изпълнението на решенията на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ).
 4. Под организационно-методологичен контрол на Националната комисия за борба с трафика на хора, координира и наблюдава, съвместно с МКБТХ дейностите по прилагане на Националния механизъм за насочване на жертви на трафик на хора на местно ниво.
 5. Събира, анализира и разпространява информация в областта на трафика на хора със специален фокус върху механизмите за въвличане и експлоатация на високо уязвими групи от населението – деца, жени, ромска общност и др.
 6. Разработва, въвежда, наблюдава и оценява превантивни програми и информационно-образователни кампании в областта на трафика на хора и закрила на пострадалите лица.
 7. Координира и съвместно с МКБТХ, контролира дейностите осъществявани в Информационно-обучителния център по проблемите с трафика на хора и приют/кризисен център за временно настаняване на жертви на трафик.
 8. Организира и провежда обучения за професионалисти и доброволци.
 9. Разработва, издава и разпространява превантивни материали.
 10. Организира цялостната дейност по финансовото подпомагане от община Варна на програми на НПО за превенция на трафика на хора и закрила на жертви на трафик, включени в ежегодната Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора на Дирекция „Превенции”.
 11. Подпомага работата по укрепване на националното и европейското сътрудничество чрез съвместни дейности с български и международни мрежи на градове, институции и организации работещи по превенция на трафика на хора и закрила на жертвите.
 12. Разработва и осъществява, самостоятелно или в партньорство с други организации и институции, проекти за борба с трафика на хора, финансирани от национални и чуждестранни донори.

V. Функционално направление Многокомпонентна превенция на рисковото поведение”:

 1. Подпомага организацията и контрола в изпълнението на държавната политика на местно ниво за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора в съответствие с национални стратегии и програми със специален фокус върху превенция на рисковете в интернет пространството, превенция на изоставянето на деца, подкрепа на деца жертви на престъпление, подкрепа на реинтеграцията на млади закононарушители и промоция на здравословен начин на живот.
 2. Подпомага развитието на общинската политика по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, породено от уязвимост в семейството и/или средата, чрез разработване и въвеждане на многокомпонентни превантивни програми и информационно-образователни кампании.
 3. Координира и контролира цялостната дейност на Превантивен център „Младост” и клубовете за превенция, работещи по метода „връстници обучават връстници”.
 4. Събира, анализира и разпространява информация в областта на рисковото поведение на деца и млади хора, свързана с оценка на актуалната ситуация, тенденциите на развитие и превантивната политика на отговор със специален фокус върху уязвимостта на семействата и средата.
 5. Организира и провежда обучения за професионалисти и доброволци, работещи в полето на превенция на рисковото поведение сред деца и младежи.
 6. Разработва, издава и разпространява превантивни материали.
 7. Организира цялостната дейност по финансовото подпомагане от община Варна на универсални, селективни и индикативни превантивни програми на НПО за работа с лица в риск, породен от уязвимост в семейството и/или средата, включени в ежегодната Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора на дирекция „Превенции”.
 8. Организира и контролира цялостната дейност по финансово подпомагане на малки проекти на НПО за превенция на рисковото поведение, в съответствие с Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на НПО за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна.
 9. Подпомага работата по укрепване на националното и европейското сътрудничество чрез съвместни дейности с български и международни мрежи на градове, институции и организации работещи по многокомпонентна превенция на рисково поведение и семейната и средова уязвимост.
 10. Разработва и осъществява, самостоятелно или в партньорство с други организации и институции, проекти за превенция на рисковото поведение, финансирани от национални и чуждестранни донори. 

Чл.48. Дирекция „Здравеопазване“

ал. 1 Отдел „Лечебни заведения и ДУЗ”

 1. Координира провеждането на здравната политика на територията на Община Варна;
 2. Координира дейността на общинските търговски дружества-лечебни заведения.
 3. Осъществява контрол по изпълнение на договори на Община Варна с фирми-изпълнители на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство в сферата на здравеопазването.
 4. Изготвя предложения до Общински съвет - Варна, свързани с дейности на Община Варна в сферата на здравеопазването.
 5. Координира и контролира дейността на детските ясли и медицинските сестри в яслени групи в ОДЗ на територията на Община Варна, включително и процесите по опазване и разширяване на материално-техническата база.
 6. Отговаря за обезпечаване на ръководния персонал на детските ясли – директорите.
 7. Отговаря, контролира и организира кандидатстването и приема на деца в детските ясли.
 8. Координира и контролира дейността на здравните кабинети в детски градини и училища на територията на Община Варна, включително и процесите по опазване и разширяване на материално-техническата база.
 9. Организира и контролира дейността на здравните медиатори, работещи на територията на Община Варна.
 10. Организира обучения, семинари, работни срещи за медицинските специалисти от ДУЗ.
 11. Оказва методична помощ и контролира дейността на детските кухни чрез ОП „Комплекс за детско хранене”.
 12. Оказва методична помощ и контролира дейността по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на Община Варна чрез ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация”.
 13. Организира дейността по отпускане на еднократни парични помощи за лечение на граждани от гр. Варна и участва във вътрешно ведомствена комисия за разглеждане на входирани заявления от граждани.
 14. Организира и координира дейността по издаване на разрешителни за експлоатация на плажове и басейни на територията на Община Варна, участва в междуведомствена комисия по контрол на дейността на басейни и плажове.
 15. Организира и контролира дейността по издаване на карти със знак “ИНВАЛИД” за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.
 16. Организира, координира и контролира разработването и реализацията на общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве.
 17. 1 Подготвя и съхранява информация, изготвя справки, отчети и документи на отдела, във връзка с внедрената в Община Варна Система за управление на качеството.
 18. Осъществява партньорски взаимоотношения със специализираните звена на държавните институции, териториални структури на местно ниво и медии при провеждане на здравната политика на Община Варна.
 19. Осъществява партньорски взаимоотношения със синдикатите, участва в разработването и изпълнението на общински КТД в областта на здравеопазването.
 20. 2 Участва в Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в Община Варна и подготвя необходимите документи в сферата на здравеопазването.
 21. Поддържа регистър за отпуснати еднократни финансови помощи за лечение на физически лица от Община Варна.
 22. Поддържа регистър за отпуснати еднократни финансови помощи на лица с репродуктивни проблеми от Община Варна.

Ал. 2 Отдел „Финанси и ТРЗ”

 1. Организира и контролира разработването, съгласуването, актуализирането и разпределението на публичните финансови средства.
 2. Провежда финансово-счетоводната политика на Дирекция „Здравеопазване”.
 3. Контролира начина на усвояване, финансовата отчетност и целесъобразността на разходите.
 4. Изготвя справки до РЗИ-Варна за всяко тримесечие за натуралните показатели по бюджета за държавно-делегирани дейности – за броя на децата в детските ясли, детските кухни и здравните медиатори.
 5. Изготвя справки за всяко тримесечие до Министерството на финансите за фактически разходваните средства за пътни разходи на правоимащи болни – болни с извършени трансплантации, на базата на които справки МФ възстановява средствата на Община Варна.
 6. Извършва контрол при разходването на средствата по проекти и програми в сферата на здравеопазването и контрол при отчитане дейността по промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве на територията на Община Варна.
 7. Изготвя обобщени финансови справки за цялата Функция „Здравеопазване”, отчет, анализ за всяко тримесечие и обобщени годишни отчет и анализ, които се изпращат в Дирекция „Финанси и бюджет”.
 8. Изготвя периодични отчети, анализи, информации и справки, свързани с дейността на общинското здравеопазване.
 9. Изготвя на шестмесечие анализ на финансовите резултати и медицинската дейност на общинските търговски дружества – лечебни заведения от доболничната и болнична помощ.
 10. Разработва и обобщава проекто-бюджет на Функция „Здравеопазване” по дейности, параграфи и бюджетни сметки.
 11. Осъществява дейността по прилагане на СФУК на бюджетните и извънбюджетни средства на Функция „Здравеопазване”, като подава заявки за необходимите средства и искания за извършване на разходи, окомплектовани с необходимите документи и входиране в СФУК.
 12. Изготвя предложения до Общински съвет - Варна, свързани с дейности на Община Варна в сферата на здравеопазването.
 13. Участва в комисии за проверки, свързани с жалби и сигнали в сферата на здравеопазването.
 14. Участва в междуведомствени комисии по извършване на проверки по разкриване на водните площи – плажове и басейни на територията на Община Варна.
 15. Поддържа регистър на водните площи – плажове и басейни на територията на Община Варна.
 16. Изготвя документи, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудови правоотношения на служителите от здравните кабинети в детски градини и училища, медицинските сестри от яслените групи в ОДЗ, директорите на общински детски ясли, счетоводителите към филиал „Детски ясли” и здравните медиатори.
 17. Обработва болнични листи на служителите от здравните кабинети в детски градини и училища, медицинските сестри от яслените групи в ОДЗ, директорите на общински детски ясли, счетоводителите към филиал „Детски ясли” и здравните медиатори и предоставя документацията в НОИ.
 18. Води регистър на болничните листи на служителите от здравните кабинети в детски градини и училища, медицинските сестри от яслените групи в ОДЗ, директорите на общински детски ясли, счетоводителите към филиал „Детски ясли” и здравните медиатори.
 19. Разработва поименно и длъжностно щатно разписание на служителите от здравните кабинети в детски градини и училища, медицинските сестри от яслените групи в ОДЗ и здравните медиатори.
 20. Планира и осигурява материално-техническото обезпечаване на здравните кабинети в детски градини и училища и общинските детски ясли. 

Чл.49. Дирекция „Социални дейности“

Ал. 1 Отдел „Социални дейности и жилищно настаняване"

 1. Организира, координира   и   контролира   дейностите   на   социалните   заведения -второстепенни разпоредители с бюджети.
 2. Проучва постъпилите искания за настаняване в резервни и ведомствени жилища.
 3. Извършва оперативно управление на общинските фондове - Резервен и Ведомствен.
 4. Участва в комисии по освобождаване и разпределение на хуманитерните помощи за Община Варна.
 5. Координира и разработва проекти в областта на социалните дейности.
 6. Координира и контролира изпълнението на дейностите в Социалната програма на Община Варна.
 7. Организира работата на Комисията за детето.
 8. Контролира целесъобразността и законосъобразносттана разходването на бюджетни средства в областта на социалните дейности, финансирани от бюджета на Община Варна.
 9. Осъществява контрол по спазването на критериите и стандартите за извършване на социални услуги, съгласно законоустановените норми на доставчиците на социални услуги на деца, възрастни и лица с увреждания, делегирани от държавата и местни дейности, като изготвя протоколи и доклади.
 10. Анализира констатациите от направените проверки и прави мотивирани предложения пред директора на Дирекция „Социални дейности".
 11. Осъществява методическо ръководство при реализиране на дейността на социалните услуги - второстепенни разпоредители с бюджети.
 12. Извършва проверки за изпълнение на задължителни предписания, издадени от Инспектората към Агенцията за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето и други оторизирани контролни органи.
 13. Извършва проверки по постъпили жалби, сигнали и предложения на граждани и доставчици на социални услуги, като изготвя становище по случая до директора на Дирекция „Социални дейности".
 14. Отговаря на молби и жалби на граждани по поставени социални проблеми.
 15. Организира, координира и контролира дейността в пенсионерските  клубове  на територията на Общината.
 16. Изготвяне на обобщена справка за внесени такси до Фонд „Социална закрила" към МТСП.
 17. Подава Декларация № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица осигурени от Републиканския бюджет и др.„ за предоставяните от Община Варна социални услуги- резидентен тип за лицата в чл. 40 ал. 3 т. 5 от 330 пред НАП.
 18. Участва в конкурси за предоставяне на социални услуги.
 19. Подава заявки и искания за извършване на разходи в СФУК.
 20. Подпомага хората с увреждания при осъществяване на връзка с различните институции.
 21. Изготвя обощени финансови справки за цялата функция, отчет, анализ и проектобюджет.
 22. Изготвя предложения до Общински съвет.
 23. Осъществява проверка и съгласуване на щатните разписания на социалните услуги- второстепенни разпоредители с бюджетен кредит.

ал. 2. Отдел „Социални услуги и проекти"

 1. Координира и контролира дейностите, включени в Социалната програма на Община Варна.
 2. Изготвя предложения до Общински съвет - Варна за разкриване, закриване, промяна на капацитета на социалните услуги, реализирани  от организациите - външни доставчици (неправителствени организации или български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица).
 3. Изготвя и взема участие в разработването на стратегически планове и програми за развитие на социалните услуги на местно и областно ниво.
 4. Осъществява партньорски взаимоотношения със специализираните  звена на държавните институции на местно ниво, представители на бизнеса, българската православна църква и медиите за реализиране на социалните услуги на територията на община Варна.
 5. Организира и провежда конкурси за предоставяне управлението  на социалните услуги на външни доставчици - неправителствени организации или български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.
 6. Изготвя договори за предоставяне на социални услуги.
 7. Осъществява контрол по спазването на критериите и стандартите за извършване на социални услуги, съгласно законоустановените норми на доставчиците на социални услуги на деца, възрастни и лица с увреждания, делегирани от държавата и местни дейности като изготвя протоколи и доклади.
 8. Анализира констатациите от направените проверки и прави мотивирани предложения пред директора на Дирекция „Социални дейности".
 9. Осъществява проверка на технически и финансови отчети по сключени договори за предоставяне на социални услуги, съгласно Процедурата за уславията и реда за кандидатстване, финансиране и отчитане  на   социални  услуги,   предоставяни  от външни доставчици и на проекти на неправителствени организации на територията
  на община Варна.
 10. Контролира целесъобразността    и    законосъобразността    на разходването на бюджетни средства в областта на социалните дейности, финансирани от бюджета на Община Варна.
 11. Осъществява   методично  ръководство  на  доставчиците  на  социални  услуги   при реализиране на дейността им по предоставяне на услуги, предоставени на външни организации.
 12. Извършва проверки за изпълнение на задължителни предписания, издадени от Инспектората към Агенцията за социално  подпомагане,  Държавна агенция за закрила на детето и други оторизирани контролни органи.
 13. Подава заявки и искания за извършване на разходи, копиране, окомплектоване и входиране в СФУК.
 14. Изготвя обобщени финансови справки за цялата функция, отчет, анализ и проектобюджет.
 15. Изготвя справки за натурални показатели по проектобюджета за държавно -делегирани дейности/мотивирани предложения.
 16. Координира и разработва проекти в областта на социалните дейности.
 17. Участва в работни срещи, свързани с дейността на отдела.
 18. Участва в комисии по освобождаване и разпределение на хуманитерните помощи за Община Варна.
 19. Координира дейностите по изготвяне на предложения за отпускане на персонални пенсии.
 20. Координира дейностите, свързани с осъществяването на социални погребения.
 21. Координира и контролира дейностите, свързани с предоставянето на социалната услуга „обществена трапезария".
 22. Приема и обработва заявленията на гражданите за еднократни финансови помощи.
 23. Съдейства на лицата с увреждания за осигуряване на специализиран транспорт, при необходимост и след писмена заявка от тяхна страна.
 24. Информира и консултира гражданите по различни социални проблеми и насочва за ползване на социални услуги.
 25. Извършва проверки по постъпили жалби, сигнали и предложения на граждани и доставчици на социални услуги като изготвя становище по случая до директора на Дирекция „Социални дейности".
 26. Отговаря на молби и жалби на граждани по поставени социални проблеми.

 

Глава четвърта

КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ И КМЕТСТВА

 

Чл.50. Орган на изпълнителната власт в района или кметството е съответно кмета на района и кметът на кметството.                             

Чл.51. Кметовете на райони и кметства не могат да ръководят политическа партия, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

Чл.52. ал.1. Кметът на района или кметството, в изпълнение на функциите си по чл.46 ал.1 от ЗМСМА:

 1. изпълнява бюджета на общината, в частта му за района или кметството.
 2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия.
 3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост.
 4. назначава и освобождава служителите от администрацията на района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура.
 5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти.
 6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН.
 7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица.
 8. осигурява спазването на обществения ред, има правомощия по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от ЗМВР, на съответната територия до пристигане на полицейския орган.
 9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии.
 10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства.
 11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството.
 12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

ал.2. Кметът на район и Кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или района.

ал.3. На кметовете на райони или кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл.21, ал.3 от ЗМСМА, в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата.

ал.4. Кметът на района назначава и освобождава заместник-кмета и секретаря на района.

ал.5. В рамките на своята компетентност, утвърждава вътрешни правила за неуредените с правилника въпроси, относно реда и организацията на административно обслужване.

 

Глава пета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНАТА, РАЙОНИТЕ И КМЕТСТВАТА

 

Чл.53. Актовете на Общински съвет - Варна и на кмета на община Варна са задължителни за кметовете на райони и цялата общинска администрация.

Чл.54. Кметът на общината осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал.1 от ЗМСМА. Той има право да отменя техни актове.

Чл.55. Кметът на общината може да предостави свои функции по ЗУТ на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската (районната) администрация.

Чл.56. Общински съвет - Варна предоставя с решение право на главните архитекти на Райони да издават разрешение за строеж съгласно чл.148,  ал.2 от Закона за устройство на територията.

 

Глава шеста

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ВАРНА

 

Чл.57. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и лица по трудово правоотношение.

Чл.58. Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила за работата на общинската администрация.

Чл.59. Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени в Класификатора на длъжностите в администрацията.

Чл.60. ал.1. Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.

ал.2. Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.

Чл.61. Служителите в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

Чл.62. ал.1. Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи възложени от Кмета на общината в кръга на дейността им.

ал.2. При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.

Чл.63. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

Чл.64. ал.1. Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица.

ал.2. Работното време на всички структурни звена в администрацията на Община Варна е от 8.30 до 17.30 часа с прекъсване в общия случай от 12.30 до 13.30 часа.

Работното време на Информационен център за административни услуги с потребители и отдел „Гражданска регистрация” е от 8:00 до 18:00.

Работното време на гишета за обслужване на граждани от дирекция „Местни данъци“ е от 09:00 до 17:30.

В случаите, в които в служебните помещения има потребители на услуги в края на обявеното работно време, работата на звената продължават до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

ал.3. Кметът на общината може да определи и друго работно време на служителите от общинската администрация с цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на функциите им.

Чл.65. Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Устройственият правилник на общинската администрация се утвърждава на основание чл.44, ал.1, т.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията. Устройственият правилник влиза в сила след утвърждаването му със заповед на Кмета на Община Варна.

 

Устройствен правилник за общинската администрация

Устройствен правилник за общинската администрация - изменение и допълнение - 2020 г.

Устройствен правилник за общинската администрация - изменение и допълнение - 2021 г.

Top